Daň z převodu nemovitostí 2014

Tiskopisy: Daň z převodu nemovitosti - vyměřovací řízení

NázevKlasický tiskopisInteraktivní tiskopis
Přiznání k dani z převodu nemovitostí od 1. 1. 20045410_16IF_5410_16
Pokyny k vyplnění přiznání k dani z převodu nemovitostí od 1. 1. 20045411_18není v nabídce
Dodatek k pokynům k vyplnění přiznání k dani z převodu nemovitostí5411-a_5není v nabídce
Příloha č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí - převod nemovitosti kupní smlouvou od 1. 1. 20045402_9IF_5402_9
Příloha č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí - převod nemovitosti směnnou smlouvou od 1.1.20045402-A_6IF_5402-A_6
Příloha č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí - ostatní převody nemovitosti od 1. 1. 2004IF_5402-B_6IF_5402-B_6
Přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí5461_12IF_5461_12
Pokyny k vyplnění přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí5462_13není v nabídce
Nepovinná příloha č. 1 - Výměna nemovitostí - pomůcka pro stanovení základu daně u směnné smlouvy5522_2není v nabídce
Nepovinná příloha č. 2 - Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem5523_2není v nabídce
Tiskopisy: Daň z převodu nemovitosti - vyměřovací řízení

Pokyny 2014
k vyplnění Přiznání k dani z převodu nemovitostí

Tiskopis daňového přiznání (dále jen „přiznání“) je k dispozici na všech územních pracovištích finančních úřadů, v elektronické podobě je umístěn na internetových stránkách Finanční správy (http://www.financnisprava.cz) v nabídce Daňové tiskopisy, a to s možností interaktivního vyplnění.

Základní doklady pro vyplnění přiznání:
1) listina, na jejímž základě došlo ke změně vlastnictví k nemovitosti
2) a) znalecký posudek o ceně nemovitosti zjištěné dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a dle příslušné prováděcí vyhlášky (dále jen „oceňovací předpis“), kromě případů, kdy zákon povinnost předložení znaleckého posudku neukládá nebo
b) posudek znalce dle obchodního zákoníku o ceně nemovitosti vložené do s.r.o. nebo do a.s., kterým se určuje hodnota předmětu vkladu do obchodní společnosti.

Všeobecně
1. Za nemovitosti jsou pro účely této daně považovány věci nemovité, byty a nebytové prostory.
2. Poplatník daně
Přiznání k dani z převodu nemovitostí (dále jen „daň“) podávají fyzické osoby a právnické osoby, které úplatně převádějí vlastnictví k nemovitostem, vyměňují nemovitosti nebo na ně přechází vlastnictví k nemovitostem při výkonu rozhodnutí, zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví soudem či na základě jiného rozhodnutí, při vyvlastnění, vydržení, v insolvenčním řízení po rozhodnutí o úpadku, při vyrovnání nebo ve veřejné dražbě, při exekuci, na základě smlouvy o zajišťovacím převodu práva nebo o postoupení pohledávky a při zrušení právnické osoby bez likvidace nebo při rozdělení likvidačního zůstatku při zrušení právnické osoby s likvidací. V případě zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví dohodou, rozhodnutím soudu nebo soudem schváleným smírem podává přiznání převodce-bývalý spoluvlastník, jemuž se vypořádáním za úplatu hodnota celkového podílu snížila. Jde-li o převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem ze společného jmění manželů nebo do společného jmění manželů, podává každý z manželů samostatné přiznání. Totéž platí, jde-li o vklad nemovitostí ze společného jmění manželů do obchodní společnosti nebo družstva. V případě podílových spoluvlastníků podává přiznání každý spoluvlastník nemovitostí samostatně. Při výměně nemovitostí je poplatníkem daně převodce i nabyvatel. Přiznání podá společný zmocněnec poplatníků, kterého jsou účastníci směnné smlouvy povinni si zvolit pro účely daňového řízení [§ 30 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „daňový řád“)].
3. Přiznání se podává územnímu pracovišti místně příslušného finančního úřadu nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž

a) byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí (podle § 38 odst. 2 vyhl. č. 26/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, katastrální úřad v případě povolení vkladu práva vyznačí na prvopisech smlouvy doložku, kde se mimo jiné uvádí „Vklad práva zapsán v katastru nemovitostí dne…..“),

b) nabyla účinnosti smlouva o úplatném převodu vlastnictví k nemovitosti, která není evidována v katastru nemovitostí, nebo smlouva o postoupení pohledávky,

c) bylo vydáno potvrzení o nabytí vlastnictví k vydražené nemovitosti ve veřejné dražbě nebo nabylo právní moci rozhodnutí o příklepu a bylo zaplaceno nejvyšší podání při výkonu rozhodnutí nebo exekuci,

d) nabylo právní moci rozhodnutí nebo byla daňovému poplatníkovi doručena jiná listina, kterými se potvrzují nebo osvědčují vlastnické vztahy k nemovitosti, nejedná-li se o úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitosti uvedený v písm. a) až c).
V případě převodu majetku, jehož převod je zčásti od daně dle příslušných ustanovení zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění účinném do 31. 12. 2013
(dále jen „zákon“) osvobozen, lze použít pro osvobozený převod majetku „Přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí při nabytí, převodu nebo přechodu majetku osvobozeného podle § 20 a § 23 zákona č. 357/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů“ (tiskopis 25 5461, tzv. „zkrácené přiznání“).

4. Součástí přiznání je ověřený opis nebo ověřená kopie smlouvy nebo jiné listiny, kterou se potvrzují nebo osvědčují vlastnické vztahy k nemovitosti a znalecký posudek o ceně nemovitosti zjištěné podle oceňovacího předpisu, platné v den nabytí nemovitosti novým vlastníkem. Podává-li k témuž převodu nemovitosti přiznání více poplatníků, mohou uvedené listiny přiložit pouze k jednomu z nich. Jde-li o vklad nemovitosti do s.r.o. nebo do a.s., součástí přiznání je posudek znalce, kterým se určuje hodnota předmětu vkladu podle ust. § 59 a § 59a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Znalecký posudek se nevyžaduje v případě převodu nebo přechodu vlastnictví
a) – k nemovitosti, který je od daně zcela osvobozen. To neplatí v případech podmíněného osvobození vkladů nemovitostí do základního kapitálu,
b) – k pozemku bez stavby a bez trvalých porostů (v těchto případech daňový subjekt uvede příslušné údaje v Příloze č. 2 podle pokynů uvedených na str. 4 těchto Pokynů),
c) – k nemovitosti z vlastnictví nebo do vlastnictví územního samosprávného celku (základem daně je cena sjednaná),
d) – při vydražení nemovitosti při výkonu rozhodnutí nebo ve veřejné dražbě a při exekuci (základem daně je cena dosažená
vydražením),

e) – při zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví soudem (základem daně je cena stanovená soudem, tj. náhrada určená soudem nebo podíl na výtěžku z prodeje nemovitostí určený soudem),
f) – při vyvlastnění (je-li základem daně výše náhrady za vyvlastnění stanovená v rozhodnutí úřadu, který provádí vyvlastnění),
g) – při podání daňového přiznání k dani z převodu nemovitostí, jde-li o prodej nemovitosti mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení při zpeněžení majetkové podstaty v konkursu nebo při oddlužení (základem daně je cena dosažená prodejem nemovitosti).

5. Zástupce poplatníka
Pokud si poplatník, jeho zákonný nebo ustanovený zástupce zvolí zmocněnce podle § 27 daňového řádu a plná moc nebude udělena ústně do protokolu u příslušného správce daně, přiloží k přiznání písemně udělenou plnou moc. Jestliže je zákonný zástupce poplatníka zastupován zmocněncem, údaje o zmocněnci se uvádějí v samostatné příloze. Poplatník se sídlem nebo místem pobytu v cizině přiloží k přiznání údaje o zástupci v tuzemsku pro doručování písemností.

Vyměření a placení daně

6. Poplatník je povinen v přiznání sám si daň vypočítat a ve lhůtě pro podání přiznání ji zaplatit. Neodchyluje-li se daň uvedená v přiznání od daně vyměřené, nesděluje správce daně poplatníkovi výsledek vyměření.
Za den vyměření daně a současně za den doručení tohoto rozhodnutí poplatníkovi se považuje poslední den lhůty pro podání přiznání a bylo-li přiznání podáno opožděně, den, kdy došlo správci daně (§ 140 daňového řádu). Stejně se při počítání lhůt postupuje i u dodatečného přiznání (§ 141 daňového řádu). Při vkladu nemovitostí do základního kapitálu obchodní společnosti nebo do družstva bude daňové řízení ukončeno
správcem daně v závislosti na dodržení podmínek osvobození podle § 20 odst. 6 písm. e) zákona. Při výměně nemovitostí převodce i nabyvatel platí daň společně a nerozdílně (viz rovněž Pokyny k Příloze č. 1 k přiznání
k dani z převodu nemovitostí typu „S“ k 1. ČÁSTi II. ODDÍLu).

Sazba daně z úplatných převodů či přechodů vlastnických práv k nemovitosti činí 3 % ze základu daně.

7. Činí-li daň méně než 100,- Kč, přiznání se podává, ale poplatník daň neplatí. Dodatečné a opravné daňové přiznání (dále jen „dodatečné přiznání“ nebo „opravné přiznání“)

8. Zjistí-li poplatník, že jeho daň má být vyšší, než jeho poslední známá daň, je povinen předložit do konce měsíce následujícího po tomto zjištění dodatečné přiznání (§ 141 daňového řádu).

9. Před uplynutím lhůty k podání přiznání může poplatník podat opravné přiznání. Pro vyměřovací řízení se pak postupuje podle tohoto opravného přiznání a k přiznání předchozímu se nepřihlíží.
Daňové nedoplatky, úrok z prodlení a pokuta za opožděné tvrzení daně

10. Poplatník (daňový dlužník) je v prodlení, nezaplatí-li splatnou částku daně nejpozději v den její splatnosti (viz bod 6. Všeobecné části těchto Pokynů).

11. Úrok z prodlení se počítá za každý den prodlení počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně. Daňový dlužník je povinen zaplatit za každý den prodlení úrok z prodlení ve výši stanovené v § 252 odst. 2 daňového řádu.

12. Nebylo-li přiznání nebo dodatečné přiznání podáno včas (viz bod 3. Všeobecné části těchto Pokynů), nebo bylo podáno
po stanovené lhůtě, a toto zpoždění je delší než 5 pracovních dnů, vzniká povinnost uhradit pokutu za opožděné tvrzení daně
(§ 250 daňového řádu), o které bude poplatník vyrozuměn platebním výměrem.