Daňové přiznání za rok 2014

Tiskopisy: Daň z příjmů fyzických osob - registrace

NázevKlasický tiskopisInteraktivní tiskopis
Přihláška k registraci fyzických osob - univerzální5101_19interaktivní formulář není k dispozici
Odštěpné závody a provozovny (příloha k Přihlášce k registraci)5101a_11interaktivní formulář není k dispozici
Oznámení o změně registračních údajů / Žádost o zrušení registrace5111_3interaktivní formulář není k dispozici
Žádost o zrušení registrace5129_1interaktivní formulář není k dispozici
Tiskopisy: Daň z příjmů fyzických osob - registrace

Tiskopisy: Daň z příjmů fyzických osob - vyměřovací řízení

NázevKlasický tiskopisInteraktivní tiskopis
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 20135405_21IF_5405_20
Pokyny k vyplnění Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 20135405-1_22interaktivní formulář není k dispozici
Příloha č. 1 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2013 - výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona)5405-P1_10IF_5405-P1_9
Příloha č. 2 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2013 - výpočet dílčích základů daně z příjmů (§ 9 a § 10 zákona)5405-P2_10IF_5405-P2_9
Příloha č. 3 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2013 - výpočet daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí (§ 38f zákona)5405-P3_10IF_5405-P3_9
Pojistné přiznání podle zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů za pojistné období (kalendářní rok) 2013 - příloha č. 4 k tiskopisu č. 25 54055405-P4-1_2interaktivní formulář není k dispozici
Příloha k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky uplatňující odčitatelnou položku podle § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů5405-P6_1IF__5405-P6_1
Samostatný list k Příloze č. 3 Příjmy ze zdrojů v zahraničí - metoda prostého zápočtu daně zaplacené v zahraničí5405a_3IF_5405a_3
Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění podle § 38f odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů5405b_2IF__5405b_2
Výpočet částky slev na dani při zaměstnávání zaměstnanců se zdravotním postižením5405c_8interaktivní formulář není k dispozici
Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob5466_17IF_5466_16
Pokyny k vyplnění vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob5466-1_13interaktivní formulář není k dispozici
Pokyny k vyplnění vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob za část zdaňovacího období roku 20145466-2_1interaktivní formulář není k dispozici
Příloha k vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob5466-A_13IF_5466-A_12
Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou5478_13IF_5478_12
Hlášení plátce daně o provedení srážky zajištění daně ze zdanitelných příjmů5516_12IF_5516_11
Potvrzení o vyplacených příjmech podle § 7 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně5553_1interaktivní formulář není k dispozici
Tiskopisy: Daň z příjmů fyzických osob - vyměřovací řízení

POKYNY

Daňové přiznání za rok 2014 k dani z příjmů fyzických osob

Daňové přiznání za rok 2014 – „Pokyny k  vyplnění přiznání k  dani z  příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014“ č. 25  5405/1 MFin 5405/1 – vzor č. 22 (dále jen „Pokyny k  DAP“) jsou návodem k  vyplnění tiskopisu „Přiznání k  dani z  příjmů fyzických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o  daních z  příjmů, ve znění pozdějších předpisů, za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014“ č. 25  5405 MFin 5405 – vzor č. 21 (dále jen „DAP“). Pokyny k DAP nenahrazují metodický výklad zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
a zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen daňový řád), ale slouží jako pomůcka k vyplnění DAP podaného podle § 135, § 136, § 138, § 141, § 239b, § 239c a § 244 daňového řádu a současně upozorňují na hlavní zásady, které je potřebné dodržet pro správný výpočet daňové povinnosti. Vzhledem k tomu je nutné se před vyplněním DAP důkladně seznámit s výše uvedenými zákony, respektive s jejich ustanoveními, které se Vás týkají.

DAP je určeno poplatníkům daně z  příjmů fyzických osob podle zákona a  slouží jako přiznání k  dani z  příjmů fyzických osob, které jsou předmětem daně, tj. příjmů ze závislé činnosti (§ 6 zákona), ze samostatné činnosti (§ 7 zákona), z kapitálového majetku (§ 8 zákona), z nájmu (§ 9 zákona) a z ostatních příjmů (§ 10 zákona) plynoucích ze zdrojů na území České republiky i ze zdrojů v zahraničí. Příjmem se rozumí jak příjem peněžní, tak i nepeněžní nebo dosažený směnou. Výdajem se rozumí výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů ve smyslu zákona.
V  DAP vyplňte pouze řádky s  bílým podkladem (řádky s  růžovým podkladem jsou určeny pro potřeby správce daně), a to na počítači, stroji nebo čitelně hůlkovým písmem. Mějte, prosím, pochopení, že není možné uzpůsobit předtištění údajů v  DAP tak, aby bylo dostačující pro všechny zápisy, které přicházejí v  úvahu vzhledem k  tomu, že poměry u  jednotlivých poplatníků jsou příliš rozdílné. Bude-li vyhrazené místo pro vyplnění Vašich údajů nedostatečné, uveďte, prosím, tyto další údaje v obdobném členění v příloze na samostatném listu velikosti A4 a  počet listů příloh uveďte v  DAP v  části Přílohy DAP na řádku „Další přílohy výše neuvedené“. Nevyplněné řádky eventuálně oddíly bez věcné náplně proškrtněte a  nemáte-li věcnou náplň pro celé přílohy (1 až 3), k  DAP je nepřikládejte. Podání DAP, včetně jeho příloh, lze učinit též elektronicky, datovou zprávou podepsanou uznávaným el. podpisem, datovou schránkou, datovou zprávou s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, a to ve tvaru a struktuře a za podmínek zveřejněných na webové adrese www.daneelektronicky.cz. Pokud je datová zpráva nepodepsaná uznávaným el. podpisem, je třeba takové podání podle § 71 odst. 3 daňového řádu doplnit do 5 dnů.

Postup při vyplnění DAP
Záhlaví tiskopisu
Finančnímu úřadu pro – vyplňte v předtištěném rámečku zbývající část oficiálního názvu místně příslušného finančního úřadu (správce daně), v  jehož územním obvodu máte v  době podání DAP adresu místa pobytu. Územní pracoviště v, ve, pro uveďte územní pracoviště, kde je umístěn Váš spis k  dani z  příjmů fyzických osob (podle § 13 zákona č. 456/2011 Sb. o  Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů).
ř. 01 Daňové identifikační číslo – vyplňte daňové identifikační číslo (DIČ), pokud Vám bylo přiděleno.
ř. 02 Rodné číslo – vyplňte rodné číslo. Pokud má Vaše rodné číslo za lomítkem pouze tři číslice, poslední místo nevyplňujte. Jste-li osoba (poplatník daně), které nebylo přiděleno rodné číslo, vyplňte datum narození (platí pouze pro písemné podání).
ř. 03 DAP – vyberte z  předlohy typ DAP a  označte křížkem. Tiskopis slouží k  podání řádného DAP, nebo opravného DAP, které je možno podat před uplynutím lhůty pro podání řádného DAP (v  tomto případě budou zaškrtnuty obě varianty), nebo dodatečného DAP (resp. opravného dodatečného DAP), které podáte, zjistíte-li po lhůtě pro podání řádného DAP, že Vaše daň má být vyšší (nižší) nebo daňová ztráta nižší (vyšší), než jak Vámi byla přiznána nebo správcem daně vyměřena. Opravné dodatečné DAP můžete podat před uplynutím lhůty pro podání dodatečného DAP (v  tomto případě zaškrtněte obě varianty). V dodatečném DAP uvádějte celé hodnoty, nikoliv pouze matematické rozdíly oproti hodnotám uvedeným v původně vyplněném DAP. U dodatečného
DAP uveďte datum zjištění důvodů pro podání ve smyslu § 141 daňového řádu (výše uvedené platí i  pro opravné dodatečné DAP).
ř. 04 Kód rozlišení typu DAP – vyberte příslušný kód rozlišení typu DAP a  uveďte datum, kdy skutečnost nastala A. do 30 dnů ode dne účinnosti rozhodnutí o  úpadku (§ 244 odst. 1 daňového řádu),
B. do 15 dnů ode dne předložení konečné zprávy (§ 244 odst. 3 a  4 daňového řádu),
G. insolvence – za předcházející zdaňovací období, pokud nebylo DAP dosud podáno a lhůta pro jeho podání neuplynula (§ 245 daňového řádu)
I. úmrtí – do 3 měsíců ode dne smrti zůstavitele, a  to za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem jeho smrti podle § 239b odst. 4 daňového řádu a za předcházející zdaňovací období, pokud DAP nebylo dosud podáno a lhůta pro jeho podání neuplynula, podle § 245 daňového řádu,
N. do 30 dnů ode dne skončení řízení o pozůstalosti, a to za část zdaňovacího období, která uplynula do dne předcházejícího dni skončení řízení o  pozůstalosti. Povinnost plní osoba spravující pozůstalost (§ 239b odst. 5 a  § 245 daňového řádu),
O. do 15 dnů ode dne předložení řádné zprávy o zpeněžování majetku likvidační podstaty nebo jeho části soudu (v případě soudem nařízené likvidace pozůstalosti), a  to za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem předložení této zprávy. Povinnost plní likvidační správce (§ 239c a  § 245 daňového řádu).
ř. 05 DAP zpracované a předkládané daňovým poradcem – označte křížkem variantu „ano“, pokud příslušná plná moc k zastupování byla uplatněna u  správce daně (finančního úřadu) před uplynutím neprodloužené tříměsíční lhůty pro podání daňového přiznání. V opačném případě označte křížkem variantu „ne“.
ř. 05a Zákonná povinnost ověření účetní závěrky auditorem – označte křížkem variantu „ano“, pokud máte zákonnou povinnost ověření účetní závěrky auditorem. V  opačném případě označte křížkem variantu „ne“.
Zdaňovací období – vyplňte kalendářní rok, za který DAP podáváte. Pro kód rozlišení typu DAP (např. rozhodnutí o  úpadku, úmrtí) vyplňte příslušnou část kalendářního roku.

K  1. oddílu
Údaje o  poplatníkovi
ř. 06 Příjmení – vyplňte současné příjmení.
ř. 07 Rodné příjmení – vyplňte příjmení uvedené ve Vašem rodném listě.
ř. 08 Jméno(-a) – vyplňte jméno ve stejném tvaru, jak je uvedeno ve Vašem rodném listě.
ř. 09 Titul – vyplňte získané vědecké a  akademické tituly.
ř. 10 Státní příslušnost – vyplňte svoji státní příslušnost.
ř. 11 Číslo pasu – jste-li nerezident, tj. poplatník podle § 2 odst. 3 zákona, vyplňte číslo cestovního dokladu (pasu).
ř. 12 až ř. 18 Adresa místa pobytu v  den podání DAP – vyplňte v  uvedeném členění adresu v  den podání DAP na území České republiky nebo v  zahraničí. Číslo domu uveďte ve tvaru: číslo popisné lomeno číslo orientační.
ř. 19 až ř. 22 Adresa místa pobytu k  poslednímu dni kalendářního roku, za který se daň vyměřuje – vyplňte podle stavu k  31. 12. 2014 v  uvedeném členění pouze v  případě, že se tato adresa liší od adresy místa pobytu v  den podání DAP (tj. od údajů na ř. 12 až ř. 18). Číslo domu uveďte ve tvaru: číslo popisné lomeno číslo orientační.
ř. 23 až ř. 28 Adresa místa pobytu na území České republiky, kde jste se obvykle zdržoval (zdržovala) – údaje vyplňte pouze tehdy, nemáte-li bydliště (trvalý pobyt) na území České republiky, ale obvykle se zde zdržujete. (Týká se těch poplatníků, kteří pobývají na území České republiky alespoň 183 dní ve zdaňovacím období, a to souvisle nebo v  několika obdobích. Do tohoto období se započítává každý započatý den pobytu tzn. i  soboty, neděle a  svátky). Číslo domu uveďte ve tvaru: číslo popisné lomeno číslo orientační.
ř. 29 Kód státu – jste-li poplatníkem podle § 2 odst. 3 zákona, tj. daňový nerezident v  České republice, který má daňovou povinnost z  příjmů ze zdrojů na území České republiky, vyplňte do předtištěného rámečku písmenný kód státu, ve kterém jste rezidentem (Seznam kódů států je uveden na adrese www.financnisprava.cz).
ř. 29a Výše celosvětových příjmů – jste-li poplatníkem podle § 2 odst. 3 zákona a uplatňujete nezdanitelné části základu daně podle § 15 zákona nebo slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) až e) nebo daňové zvýhodnění podle § 35c zákona, uveďte úhrn všech příjmů ze zdrojů na území České republiky a ze zdrojů v zahraničí v celých Kč. Cizí měnu přepočtěte podle § 38 odst. 1 zákona.
ř. 30 Transakce uskutečněné se zahraničními spojenými osobami – označte křížkem variantu „ano“, pokud jste v  období, za které je podáváno daňové přiznání (za rok 2014), uskutečnil(-a) transakce s  osobou kapitálově spojenou (§ 23 odst. 7 písm. a) zákona) či jinak spojenou (§ 23 odst. 7 písm. b) zákona s výjimkou bodu 5). V opačném případě označte křížkem variantu „ne“. Jako spojení se zahraniční osobou se neuvádí také, jedná-li se o  osobu blízkou nebo o  osobu, k  níž existující právní vztah může naplňovat znaky podle § 23 odst. 7 písm. b) bodu 5 zákona. Částky v  následujících oddílech uveďte v  celých Kč. Číselné hodnoty v  těchto sloupcích počítané v  průběhu výpočtu daňové povinnosti jsou ukazatelé ve smyslu ustanovení § 146 daňového řádu a jejich zaokrouhlení se provádí s přesností na dvě desetinná místa. Postupné zaokrouhlování ve dvou nebo více stupních je nepřípustné.

K  2. oddílu
Dílčí základ daně, základ daně a  ztráta
1. Pokyny k  výpočtu dílčího základu daně z  příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (§ 6 zákona)
Do příjmů ze závislé činnosti podle § 6 zákona se zahrnují příjmy ze zdrojů na území České republiky i příjmy ze zdrojů v  zahraničí, a  to přepočtené na Kč. Jedná-li se o  příjem plynoucí ze zdrojů v  zahraničí, je u  poplatníka uvedeného v  § 2 odst.  2 základem daně jeho příjem ze závislé činnosti nebo za výkon funkce vykonávané ve státě, s  nímž Česká republika neuzavřela smlouvu o  zamezení dvojího zdanění, zvýšený o  povinné pojistné podle odstavce 12 a  snížený o  daň zaplacenou z  tohoto příjmu v  zahraničí. Je-li závislá činnost nebo funkce vykonávaná ve státě, s  nímž Česká republika uzavřela smlouvu o  zamezení dvojího zdanění, je u  poplatníka uvedeného v  § 2 odst. 2 základem daně jeho příjem ze závislé činnosti nebo za výkon funkce vykonávané v tomto státě, zvýšený o povinné pojistné podle odstavce 12; tento příjem lze snížit o daň zaplacenou z tohoto příjmu ve státě, s nímž Česká republika uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění, a to pouze v  rozsahu, ve kterém nebyla započtena na daňovou povinnost v tuzemsku podle § 38f v  bezprostředně předchozím zdaňovacím období. Přitom se musí jednat o  nezapočtenou daň z  příjmů, které se zahrnují do základu daně. Položky snižující základ daně podle zahraničních právních předpisů nelze při stanovení základu daně použít. Upozorňujeme, že pokud má poplatník příjmy ze zdrojů v  zahraničí ze závislé činnosti, postupuje se při vyloučení jejich dvojího zdanění podle příslušné smlouvy o  zamezení dvojího zdanění nebo podle § 38f odst. 4 zákona. Zahrne-li poplatník příjmy uvedené v  § 6 odst. 4 zákona do daňového přiznání, započte se daň sražená z těchto příjmů na jeho daň (sraženou daň uveďte na ř. 87a u  rezidenta, ř. 87b u  nerezidenta základní části DAP na stranu 3).
ř. 31 Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů (u  poplatníka podle § 2 odst. 2 zákona včetně příjmů ze zahraničí) – vyplňte údaje, které zjistíte např. z  dokladu „Potvrzení o  zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a  daňovém zvýhodnění za zdaňovací období 2014“ (dále jen „Potvrzení“) vystaveného jednotlivými zaměstnavateli na základě Vaší žádosti podle § 38j odst. 3 zákona. Příjmy uveďte v  souladu s  § 5 odst. 4 zákona (ve vzoru Potvrzení č. 22 se jedná o  součet řádků 2., 4. a  5.).
ř. 32 Úhrn povinného pojistného podle § 6 odst. 12 zákona – uveďte pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a  pojistné na všeobecné zdravotní pojištění, které je z  příjmů uvedených na ř. 31 povinen platit podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 589/1992 Sb. a  zákon č. 592/1992 Sb.) zaměstnavatel (ve vzoru Potvrzení č. 22 se jedná o  řádek 6. a  7.). Částka odpovídající povinnému pojistnému se uvádí i  u  zaměstnance, u  kterého povinnost platit povinné pojistné zaměstnavatel nemá (např. jde-li o  příjmy za zdrojů v  zahraničí). Povinné pojistné se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.
ř. 33 Daň zaplacená v zahraničí podle § 6 odst. 13 zákona – jste-li poplatník podle § 2 odst. 2 zákona (daňový rezident ČR) a máte příjmy ze zdrojů v  zahraničí, uveďte na tento řádek daň zaplacenou z  těchto příjmů, o  kterou lze snížit příjem podle  § 6 odst. 13 zákona.
ř. 34 Dílčí základ daně podle § 6 zákona (ř. 31 + ř. 32 – ř. 33) – vypočtená částka tvoří dílčí základ daně připadající na příjmy ze závislé činnosti.
ř. 35 Úhrn příjmů plynoucích ze zahraničí zvýšený o  povinné pojistné podle § 6 odst. 12 zákona – uveďte na tento řádek část příjmů z  ř. 31, u  kterých neměl plátce daně povinnost srazit zálohy na daň dle § 38h zákona zvýšený o  povinné pojistné podle § 6 odst. 12 zákona (např. příjmy zaměstnanců zahraničních zastupitelských úřadů v tuzemsku dle § 38c zákona, příjmy ze zdrojů v  zahraničí). Úhrn příjmů je uváděn pro stanovení záloh na daň z  příjmů podle § 38a zákona. Jste-li poplatník podle § 2 odst. 2 zákona (daňový rezident ČR) a  máte příjmy ze zdrojů v  zahraničí ze státu, s  nímž Česká republika neuzavřela smlouvu o  zamezení dvojího zdanění, uveďte na tento řádek úhrn příjmů zvýšený o  povinné pojistné a  snížený o  daň zaplacenou z  tohoto příjmu v  zahraničí uvedenou na ř. 33.

2. Dílčí základy daně z  příjmů fyzických osob podle § 6, § 7, § 8, § 9 a  § 10 zákona, základ daně a  ztráta
ř. 36 Dílčí základ daně ze závislé činnosti podle § 6 zákona (ř. 34) – přeneste údaj z  ř. 34.
ř. 36a Dílčí základ daně ze závislé činnosti podle § 6 zákona po vynětí – na tomto řádku uveďte rozdíl dílčího základu daně podle § 6 zákona (ř. 36) a  úhrnu vyňatých příjmů ze zdrojů v  zahraničí. Vyjímané příjmy uveďte v  souladu s  § 6 odst. 13 zákona. V  případě, že nemáte příjmy ze zdrojů v  zahraničí, které se vyjímají ze zdanění, přeneste údaj z  ř. 36.
ř. 37 Dílčí základ daně nebo ztráta ze samostatné činnosti podle § 7 zákona (ř. 113 přílohy č. 1 DAP) – přeneste údaj z  ř. 113 Přílohy č. 1 DAP.
ř. 38 Dílčí základ daně z  kapitálového majetku podle § 8 zákona – vyplňte úhrn příjmů z  kapitálového majetku podle § 8 zákona, které zahrnují příjmy ze zdrojů na území České republiky i příjmy ze zdrojů v zahraničí, a to přepočtené na Kč, které nejsou zdaněny zvláštní sazbou daně podle § 36 zákona.
ř. 39 Dílčí základ daně nebo ztráta z  nájmu podle § 9 zákona – přeneste údaj z  ř. 206 Přílohy č. 2 DAP.
ř. 40 Dílčí základ daně z  ostatních příjmů podle § 10 zákona – přeneste údaj z  ř. 209 Přílohy č. 2 DAP.
ř. 41 Úhrn řádků – vyplňte úhrn řádků (ř. 37 + ř. 38 + ř. 39 + ř. 40).
ř. 41a Úhrn dílčích základů daně podle § 7 až § 10 zákona po vynětí (ř. 41 – úhrn vyňatých příjmů ze zdrojů v  zahraničí podle § 7 až § 10 zákona) – na tomto řádku uveďte rozdíl úhrnu dílčích základů daně podle § 7 až § 10 zákona (ř. 41) a  úhrnu vyňatých příjmů ze zdrojů v  zahraničí podle § 7 až § 10 zákona. Kladnou hodnotu lze dále použít pro odečet ztráty z  předcházejících zdaňovacích období podle § 34 odst. 1 zákona. V  případě, že nemáte příjmy ze zdrojů v  zahraničí, které se vyjímají ze zdanění, přeneste údaj z  ř. 41. Záporná částka je ztrátou, kterou přeneste na ř. 61, 4. oddílu, základní části DAP na stranu 2.
ř. 42 Základ daně (ř. 36a + kladná hodnota z  ř. 41a) – pokud je ř. 41a záporný, uveďte pouze hodnotu z  ř. 36a. To znamená, že základ daně je tvořen pouze dílčím základem daně podle § 6 zákona.
ř. 43 Úhrn příjmů podle § 6 zákona od všech zaměstnavatelů po vynětí (ř. 31 – úhrn vyňatých příjmů podle § 6 zákona od všech zaměstnavatelů) – na řádek uveďte rozdíl úhrnu příjmů od všech zaměstnavatelů ze závislé činnosti a  úhrnu vyňatých příjmů ze zdrojů v  zahraničí ze závislé činnosti. Řádek vyplňte pouze v  případě výpočtu solidárního zvýšení daně.
ř. 44 Uplatňovaná výše ztráty – vzniklé a  vyměřené za předcházející zdaňovací období – uveďte úhrn uplatňované ztráty (za zdaňovací období 2014 lze uplatnit ztrátu vzniklou a  vyměřenou pouze za zdaňovací období 2009, 2010,  2011,  2012 a  2013), maximálně však do výše částky uvedené na ř. 41a. Částka uplatňované ztráty, která převyšuje částku na ř. 41a, je část ztráty, kterou nelze uplatnit v  tomto zdaňovacím období, a tuto částku můžete uplatnit v následujících zdaňovacích obdobích v souladu s ustanovením § 34 odst. 1 zákona. Poplatník uplatňující ztrátu za předchozí zdaňovací období podle § 34 odst. 1 zákona uvede do samostatné přílohy následující údaje: 1. Zdaňovací období, ve kterém daňová ztráta vznikla / byla uplatněna, 2. Celkovou výši daňové ztráty vyměřené (vzniklé) nebo přiznané za zdaňovací období uvedené v bodu 1, 3. Část daňové ztráty odečtené v předcházejících zdaňovacích obdobích. 4. Část daňové ztráty uplatněné v tomto zdaňovacím období (ř. 44, 2. oddílu základní části DAP, str. 2), 5. Část daňové ztráty, kterou lze odečíst v  následujících zdaňovacích obdobích. Doporučený vzor přílohy pro poplatníky uplatňující ztrátu z  příjmů je uveden na internetových stránkách na adrese www.financnisprava.cz.
ř. 45 Základ daně po odečtení ztráty (ř. 42 – ř. 44) – do tohoto řádku uveďte vypočtený rozdíl ř. 42 – ř. 44.

K  3. oddílu
Nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky a  daň celkem
3. Nezdanitelné části základu daně podle § 15 zákona
V 3. oddílu vyplňte údaje v případě, že uplatňujete nezdanitelné části základu daně podle §15 zákona a odčitatelné položky od základu daně podle § 34 zákona.
U  nezdanitelných částí základu daně, které se uplatňují v  závislosti na počtu kalendářních měsíců podle § 15 zákona, uveďte do sloupce „počet měsíců“ počet měsíců odpovídající uplatňované částce uvedené ve vedlejším sloupci (ř. 47).
ř. 46 Částka podle § 15 odst. 1 zákona – uveďte uplatňovanou hodnotu bezúplatného plnění (daru), který jste poskytl (poskytla) podle § 15 odst. 1 zákona. Úhrnná hodnota bezúplatných plnění (darů) ve zdaňovacím období musí přesáhnout 2 % ze základu daně ř. 42 anebo činit alespoň 1  000Kč. V  úhrnu lze odečíst nejvýše 15% ze základu daně ř. 42.
ř. 47 Částka podle § 15 odst. 3 a 4 zákona – uveďte uplatňovanou výši úroků zaplacených ve zdaňovacím období 2014 z poskytnutého úvěru ze stavebního spoření nebo z hypotečního úvěru uvedenou v potvrzení stavební spořitelny nebo banky nebo pobočky zahraniční banky anebo zahraniční banky. Úhrnná částka úroků, o které lze snížit základ daně podle těchto odst. ze všech úvěrů u poplatníků v téže společně hospodařící domácnosti (§ 21e odst. 4 zákona), nesmí překročit 300  000Kč. Při placení úroků jen po část roku nesmí uplatňovaná částka překročit jednu dvanáctinu této maximální částky za každý měsíc placení úroků.
ř. 48 Částka podle § 15 odst. 5 zákona – uveďte uplatňovanou výši plateb příspěvků, které jste zaplatil (zaplatila) na své penzijní připojištění se státním příspěvkem, uvedenou v potvrzení penzijního fondu nebo penzijní společnosti o zaplacených příspěvcích na penzijní připojištění se státním příspěvkem na zdaňovací období 2014 sníženou o 12 000Kč nebo na penzijní pojištění, uvedenou v potvrzení instituce penzijního pojištění o  zaplacených příspěvcích na penzijní pojištění nebo na doplňkové penzijní spoření uvedenou na potvrzení od penzijní společnosti sníženou
o  12 000 Kč. Maximální částka, kterou lze takto odečíst za zdaňovací období 2014, celkem činí 12 000 Kč.
ř. 49 Částka podle § 15 odst. 6 zákona – uveďte uplatňovanou výši pojistného, které jste zaplatil (zaplatila) na své soukromé životní pojištění, uvedenou v  potvrzení pojišťovny o  zaplaceném pojistném na soukromé životní pojištění ve zdaňovacím období 2014. Maximální částka, kterou lze odečíst za zdaňovací období 2014, činí v  úhrnu 12  000Kč.
ř. 50 Částka podle § 15 odst. 7 zákona – uveďte uplatňovanou výši zaplacených členských příspěvků ve zdaňovacím období 2014 členem odborové organizace odborové organizaci, která podle svých stanov obhajuje hospodářské a  sociální zájmy zaměstnanců v  rozsahu vymezeném zvláštním právním předpisem (§ 146 a násl. zákoníku práce). Takto lze odečíst částku do výše 1,5 % zdanitelných příjmů podle § 6, s výjimkou příjmů podle § 6 zdaněných srážkou podle zvláštní sazby daně, maximálně však do výše 3 000Kč za zdaňovací období 2014.
ř. 51 Částka podle § 15 odst. 8 zákona – uveďte uplatňovanou výši úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona č.179/2006 Sb., max. však do výše 10  000Kč za zdaňovací období 2014 (u  poplatníka se zdravotním postižením max. 13  000Kč a  s  těžším zdravotním postižením max. 15  000 Kč).
ř. 52 Částka podle § 34 odst. 4 zákona (výzkum a  vývoj) – uveďte uplatňovanou výši výdajů (nákladů) vynaložených při realizaci výzkumu a  vývoje (Pokyn D-288).
ř. 52a Částka podle § 34 odst. 4 zákona (odpočet na podporu odborného vzdělávání) – uveďte uplatňovanou výši výdajů na podporu odborného vzdělávání.
ř. 53 Další částky – Do bílého pole tohoto řádku uveďte název uplatňované částky.
ř. 54 Úhrn nezdanitelných částí základu daně a  položek odčitatelných od základu daně (ř. 46 + ř. 47 + ř. 48 + ř. 49 + ř. 50 + ř. 51 + ř. 52 + ř. 52a + ř. 53) – uveďte úhrn nezdanitelných částí základu daně a  položek odčitatelných od základu daně, které uplatňujete podle zákona.
ř. 55 Základ daně snížený o  nezdanitelné části základu daně a  položky odčitatelné od základu daně (ř. 45 – ř. 54) – uveďte výpočet podle pokynů. Jestliže vypočtená nebo přenesená hodnota je záporná, uveďte na řádku nulu. U poplatníka uvedeného v § 2 odst. 3 zákona se základ daně sníží za zdaňovací období o částky uvedené na řádcích 46 až 53, pouze pokud se jedná o  poplatníka, který je rezidentem členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu a  pokud úhrn jeho příjmů ze zdrojů na území ČR podle (§ 22 zákona ) činí nejméně 90 % všech jeho příjmů s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně podle § 3 nebo 6 zákona, nebo jsou od daně osvobozeny podle § 4, 6 nebo 10 zákona, nebo příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.
ř. 56 Základ daně zaokrouhlený na celá sta Kč dolů – uveďte základ daně z ř. 55 zaokrouhlený na celá sta Kč dolů (např. 93 235Kč zaokrouhleno na 93  200Kč) podle § 16 zákona.
ř. 57 Daň podle § 16 zákona – daň podle § 16 zákona činí 15% ze základu daně uvedeného na ř. 56.

K  4. oddílu
Daň celkem, ztráta
ř. 58 Daň podle § 16 zákona (ř. 57) nebo částka z  ř. 330 přílohy č. 3 DAP – přeneste údaj uvedený na ř. 57 (daň podle § 16 zákona) nebo v  případě, že máte příjmy ze zdrojů v  zahraničí, přeneste na tento řádek vypočtený údaj z  ř. 330 Přílohy č. 3 – „Výpočet daně z  příjmů ze zdrojů v  zahraničí“. POZOR, pokud přenášíte údaj z  ř. 330, při dalším výpočtu již s  ř. 59 nepočítejte, tzn. na ř. 60 pouze přeneste údaj z  ř. 58 (bez připočítání ř. 59).
ř. 59 – Solidární zvýšení daně podle § 16a zákona – tj. 7 % z  kladného rozdílu mezi součtem hodnot na ř. 43 a  ř. 114 přílohy č. 1 DAP a  48násobkem průměrné mzdy. Pro výpočet použijte hodnoty bez příjmů, u  kterých uplatňujete metodu vynětí. (Pro rok 2014 je 48násobek průměrné mzdy podle vyhlášky MPSV č. 296/2013 Sb. 1 245 216 Kč). Vykáže-li poplatník u  příjmů ze samostatné činnosti daňovou ztrátu, lze o  ni snížit příjmy zahrnované do dílčího základu daně podle § 6 zákona.
ř. 60 Daň celkem zaokrouhlená na celé Kč nahoru (ř. 58 + 59) – uveďte úhrn podle pokynů na řádku, který tvoří celkovou výši vypočtené daně podle zákona a  daňového řádu.
ř. 61 Daňová ztráta – přeneste údaj o  daňové ztrátě uvedený na ř. 41a. Údaj uveďte v  absolutní hodnotě, tj. bez znaménka minus.

K  5. oddílu
Uplatnění slev na dani a  daňového zvýhodnění
ř. 62 Slevy celkem podle § 35 odst. 1 zákona – na ř. 62 uveďte celkovou výši slevy na dani (Sloupec 1 + Sloupec 2 níže uvedené tabulky), která se rovná úhrnu slevy na dani za zaměstnance se ZP bez TZP (v níže uvedené tabulce bod a) Sloupec 1) a zaměstnance s TZP (v níže uvedené tabulce bod b) Sloupec 2) podle výpočtu uvedeného na webové adrese: www.financnisprava.cz. Příklad výpočtu částky slev na dani při zaměstnávání zaměstnanců se zdravotním postižením.
ř. 63 Sleva podle § 35a nebo 35b – uplatňujete-li slevu podle § 35a nebo § 35b zákona (investiční pobídky), zahrňte ji na ř. 63.
Pokyny k tab. č. 1
Údaje o manželce (manželovi) – vyplňte předepsané údaje o své (svém) manželce (manželovi) žijící (žijícím) s Vámi ve společně hospodařící  domácnosti jen v případě, že uplatňujete na ni (něho) slevu na dani podle § 35ba odst.1 písm. b) zákona. Hranice vlastního ročního příjmu Vaší (Vašeho) manželky (manžela) podle § 35ba odst. 1 písm. b) zákona nesmí přesáhnout částku 68  000Kč. Pro daňové účely se manželkou (manželem) také rozumí registrovaná partnerka (partner) podle § 21e odst. 3 zákona.
ř. 64 Částka podle § 35ba odst. 1 písm. a) zákona – uveďte částku 24  840Kč.
ř. 65a) Částka podle § 35ba odst. 1 písm. b) – uveďte částku 24 840Kč ročně, jestliže Vaše (Váš) manželka (manžel), která (který) ve zdaňovacím období nebo v jeho části nebyla (nebyl) držitelkou (držitelem) průkazu mimořádných výhod III. stupně (zvlášť těžké postižení s potřebou průvodce) – průkaz ZTP/P (dále jen „průkaz ZTP/P“), žije s Vámi ve společně hospodařící domácnosti a nemá vlastní příjmy (podle § 35ba odst. 1 písm. b) zákona) přesahující částku 68 000Kč ročně. Jestliže vyživujete ve společně hospodařící domácnosti manželku (manžela) při současném splnění podmínky uvedeného vlastního příjmu jen několik kalendářních měsíců ve zdaňovacím období, daň snížíte o částku 2 070Kč za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku jste manželku (manžela) vyživoval (vyživovala). Při uplatnění této slevy je třeba vzít v úvahu omezení podle § 35ca zákona. Uplatnil-li jste u  dílčího základu daně podle § 7 výdaje podle § 7 odst. 7 nebo u  dílčího základu daně podle § 9 výdaje podle § 9 odst. 4 a  součet dílčích základů, u  kterých byly výdaje tímto způsobem uplatněny, je vyšší než 50 % celkového základu daně, nemůžete snížit daň podle § 35ba odst. 1 písm. b) zákona a  uplatnit daňové zvýhodnění.
ř. 65b) Částka podle § 35ba odst. 1 písm. b) zákona – uveďte částku 49 680Kč ročně, je-li Vaše (Váš) manželka (manžel) držitelkou (držitelem) průkazu ZTP/P. Jestliže vyživujete ve společně hospodařící domácnosti manželku (manžela) při současném splnění podmínky výše uvedeného vlastního příjmu jen po několik kalendářních měsíců ve zdaňovacím období, základ daně snížíte o částku 4 140Kč za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku jste manželku (manžela) vyživoval (vyživovala).
ř. 66 Částka podle § 35ba odst. 1 písmeno c) zákona – uveďte částku 2 520Kč ročně (210 Kč měsíčně), pokud pobíráte invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění nebo zanikl-li nárok na částečný invalidní důchod z důvodu souběhu nároku na výplatu tohoto invalidního důchodu a starobního důchodu.
ř. 67 Částka podle § 35ba odst. 1 písmeno d) zákona – uveďte částku 5 040Kč ročně (420 Kč měsíčně), pobíráte-li invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo jiný důchod z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění, u něhož jednou z podmínek přiznání je, že je invalidní ve třetím stupni, zanikl-li nárok na plný invalidní důchod z důvodu souběhu nároku na výplatu invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a starobního důchodu nebo je poplatník podle zvláštních předpisů plně invalidní, avšak jeho žádost o plný invalidní důchod byla zamítnuta z jiných důvodů než proto, že není plně invalidní.
ř. 68 Částka podle § 35ba odst. 1 písmeno e) zákona – uveďte částku 16 140Kč ročně, jste-li držitelem (držitelkou) průkazu ZTP/P. Jestliže výše uvedená podmínka byla splněna pouze v několika kalendářních měsících ve zdaňovacím období, snížíte daň o částku 1 345Kč za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byla podmínka splněna. U poplatníka uvedeného v § 2 odst. 3 zákona se daň sníží za zdaňovací období o částky uvedené na řádcích 65a) až 68 a  řádku 69a, pouze pokud se jedná o  poplatníka, který je rezidentem členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu a  jestliže úhrn jeho příjmů ze zdrojů na území České republiky (§ 22 zákona) činí nejméně 90% všech jeho příjmů, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně podle § 3 nebo § 6 zákona, nebo jsou od daně osvobozeny podle § 4, § 6 nebo § 10 zákona, nebo z příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.
ř. 69 Částka podle § 35ba odst. 1 písmeno f) zákona – uveďte částku 4 020Kč ročně, připravujete-li se soustavně na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání až do dovršení věku 28 let. Jestliže uvedená podmínka byla splněna pouze v  několika kalendářních měsících ve zdaňovacím období, snížíte daň o  částku 335Kč za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byla podmínka splněna.
ř. 69a Částka podle § 35ba odst. 1 písmeno g) zákona – uveďte uplatňovanou slevu za umístění dítěte v  zařízení péče o  děti předškolního věku (včetně mateřské školy). Slevu lze uplatnit ve výši prokazatelně vynaložených výdajů, maximálně lze uplatnit 8 500 Kč za každé vyživované dítě žijící s  poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti.
ř. 70 Úhrn slev na dani podle § 35 a § 35ba zákona (ř. 62 + ř. 63 + ř. 64 + ř. 65a + ř. 65b + ř. 66 + ř. 67 + ř. 68 + ř. 69 + ř. 69a) – uveďte úhrn slev na dani podle § 35, § 35a, § 35b, a  § 35ba zákona, které uplatňujete.
ř. 71 Daň po uplatnění slev podle § 35, § 35a, 35b a  § 35ba (ř. 60 – ř. 70) – uveďte výpočet podle pokynů. Pokud Vám vyšlo záporné číslo, do řádku uveďte nulu.
Pokyny k  tab. č. 2
Údaje o  dětech žijících ve společně hospodařící  domácnosti – Údaje vyplňte pouze v  případě, že uplatňujete daňové zvýhodnění na dítě podle § 35c zákona. Vyplňte předepsané údaje za každé vyživované dítě dle podmínek uvedených v § 35c odst. 6 zákona. Ve sloupci 1 uveďte příjmení a jméno dítěte a  ve sloupci 2 jeho rodné číslo. Do sloupce 3 a  4 uveďte počet kalendářních měsíců, ve kterých je dítě považováno za vyživované a  uplatňujete na něho daňové zvýhodnění. V  případě, že uplatňujete daňové zvýhodnění na více než čtyři děti, uveďte požadované údaje na volném listu a  přiložte k  DAP. Do řádku s  názvem „Celkem“ uveďte součet počtu měsíců ze sl.  3 a  4 za všechny uplatňované děti. Poplatník uvedený v § 2 odst. 3 může daňové zvýhodnění uplatnit, pouze pokud je rezidentem členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu a jestliže úhrn všech jeho příjmů ze zdrojů na území České republiky (§ 22 zákona ) činí nejméně 90 % všech jeho příjmů s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně podle § 3 nebo § 6, jsou od daně osvobozeny podle § 4, 6 nebo § 10 zákona, nebo příjmů, z  nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.
ř. 72 Daňové zvýhodnění na vyživované dítě – uveďte výši daňového zvýhodnění podle § 35c zákona. Pokud byly splněny podmínky po celé zdaňovací období 2014, máte nárok na daňové zvýhodnění ve výši 13 404 Kč na jedno dítě. Jedná-li se o  dítě, které je držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se na ně částka daňového zvýhodnění na dvojnásobek. Vyživuje-li dítě v  jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může daňové zvýhodnění uplatnit ve zdaňovacím období nebo v tomtéž kalendářním měsíci zdaňovacího období jen jeden z  nich. Pro daňové zvýhodnění platí totéž omezení podle § 35ca zákona jako u  slevy na manželku (viz popis k  ř. 65a).
ř. 73 Sleva na dani (částka z ř. 72, uplatněná maximálně do výše daně na ř. 71) – uveďte výši daňového zvýhodnění, které ve formě slevy na dani můžete uplatnit maximálně do výše vypočtené daňové povinnosti na ř. 71.
ř. 74 Daň po uplatnění slevy podle § 35c zákona (ř. 71 – ř. 73) – uveďte daň po uplatnění slevy podle § 35c, tj. rozdíl daně na ř. 71 a uplatněné slevy na dani na ř. 73.
ř. 75 Daňový bonus (ř. 72 – ř. 73) – uveďte rozdíl daňového zvýhodnění a slevy na dani, jehož výsledkem je výše daňového bonusu. Daňový bonus můžete uplatnit při splnění podmínek stanovených v §35c zákona, pokud jeho výše činí alespoň 100 Kč, maximálně však do výše 60 300 Kč ročně.
ř. 76 Úhrn vyplacených měsíčních daňových bonusů podle § 35d zákona (včetně případného doplatku na daňovém bonusu) – uveďte úhrn měsíčních daňových bonusů, které Vám jako zaměstnanci byly zaměstnavatelem vyplaceny za zdaňovací období 2014. Údaje zjistíte z „Potvrzení“ vystaveného jednotlivými zaměstnavateli. Pokud podáváte daňové přiznání za rok 2014 a již Vám bylo provedeno roční zúčtování u zaměstnavatele, pak se v Potvrzení vzor č. 22 jedná o součet řádku 13 a doplatku na daňovém bonusu z řádku 19.
ř. 77 Rozdíl na daňovém bonusu (ř. 75 – ř. 76) – uveďte rozdíl daňového bonusu a úhrnu již vyplacených měsíčních daňových bonusů.

K  6. oddílu
Dodatečné DAP
Tento oddíl se vyplňuje pouze tehdy, je-li podáváno dodatečné DAP podle § 141 daňového řádu. Částky daňové ztráty na ř. 81 a  ř. 82 se uvádějí v  absolutních hodnotách, tj. bez znaménka minus. Pokud podáváte dodatečné DAP, uveďte na zvláštní přílohu důvody pro jeho podání podle § 141 odst. 5 daňového řádu. ř. 78 Poslední známá daň – uveďte poslední známou částku daně vztahující se k  danému zdaňovacímu období, a to i tehdy, bude-li na ř. 81 uvedena poslední známá daňová ztráta z  příjmů podle § 7 až § 10 zákona. Jinak tento řádek proškrtněte.
ř. 79 Zjištěná daň podle § 141 daňového řádu (ř. 74) – přeneste údaj uvedený na ř. 74 z  5. oddílu DAP, a  to i  tehdy, bude-li na ř. 82 uvedena daňová ztráta z  příjmů podle § 7 až § 10 zákona. Jinak tento řádek proškrtněte.
ř. 80 Rozdíl řádků (ř. 79 – ř. 78): zvýšení (+) – částka daně se zvyšuje, snížení (–) – částka daně se snižuje – tento řádek vyplňte současně se ř. 82, přechází-li poslední známá částka daně do daňové ztráty, v tomto případě na ř. 80 uveďte částku ze ř. 78 se znaménkem minus (–) nebo naopak z poslední známé daňové ztráty do částky daně, v tomto případě na ř. 80 uveďte částku ze ř. 79 kladně. V případě, že nově zjištěná daňová povinnost na ř. 79 je pouze z  příjmů podle § 6 zákona, uveďte na řádek tuto částku.
ř. 81 Poslední známá daň – daňová ztráta – uveďte poslední známou daňovou ztrátu vztahující se k danému zdaňovacímu období, a to i  tehdy, bude-li na ř. 79 uvedena poslední známá částka daně z  příjmů podle § 6 zákona. Jinak tento řádek proškrtněte.
ř. 82 Zjištěná ztráta podle § 141 daňového řádu (ř. 61) – přeneste daňovou ztrátu ze ř. 61 z  4. oddílu DAP, a  to i  tehdy, bude-li na ř. 79 uvedena částka daně příjmů podle § 6 zákona. Jinak tento řádek proškrtněte.
ř. 83 Rozdíl řádků (ř. 82 – ř. 81): zvýšení (+) – daňová ztráta se zvyšuje, snížení (–) – daňová ztráta se snižuje – tento řádek vyplňte současně s ř. 80, přechází-li poslední známá daňová ztráta do částky daně, v tomto případě se na ř. 83 uvede částka ze ř. 81 se znaménkem minus (–) nebo naopak z poslední známé částky daně do daňové ztráty, v tomto případě se na ř. 83 uvede částka ze ř. 82 se znaménkem plus (+).

K 7. oddílu
Placení daně
ř. 84 Úhrn sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (po slevách na dani) – uveďte úhrn sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti (po slevách na dani), které Vám byly sraženy všemi zaměstnavateli. Zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti uveďte v souladu s § 5 odst. 4 zákona (ve vzoru Potvrzení č. 22 se jedná o údaj uvedený na řádku 12). V případě, že Vám bylo provedeno roční zúčtování, uveďte částku sražených záloh sníženou o vrácený přeplatek z ročního zúčtování.
ř. 85 Na zbývajících zálohách zaplaceno celkem – uveďte souhrn záloh, které jste zaplatil (zaplatila), v průběhu zdaňovacího období 2014 nebo části zdaňovacího období 2014, za něž je podáváno DAP, včetně přeplatku použitého jako záloha na daň podle § 154 a § 155 daňového řádu.
ř. 86 Zaplacená daň stanovená paušální částkou podle § 7a zákona – uveďte částku daně stanovené paušální částkou podle § 7a zákona, kterou započtete na výslednou daňovou povinnost, podáváte-li DAP podle § 7a odst. 5 zákona, tj. v případě, že jste dosáhl (dosáhla) jiných příjmů než předpokládaných.
ř. 87 Sražená daň podle § 36 odst. 6 zákona (státní dluhopisy) – jste-li rezident ČR a máte-li úrokové příjmy ze státních dluhopisů pořízených z  prostředků zvláštního vázaného účtu v  bance podle zvláštního právního předpisu a  vedených na samostatném účtu u České národní banky, ve Středisku cenných papírů nebo v centrálním depozitáři, uveďte částku sražené daně.
ř. 87a Sražená daň podle § 36 odst. 7 zákona – jste-li rezident ČR, uveďte částku sražené daně z příjmů podle § 6 odst. 4 nebo § 7 odst. 6 zákona, a to pouze v případě, jsou-li příjmy, ze kterých byla daň sražena, zahrnuty do daňového přiznání. 87b Sražená daň podle § 36 odst. 8 zákona – jste-li nerezident, daňový rezident členského státu EU nebo EHP, uveďte částku sražené daně z příjmů podle § 22 odst. 1 písm. c), f) nebo g) bod 1, 2, 4, 5, 6, 12 až 14 zákona, a to pouze v případě, jsou-li příjmy, ze kterých byla daň sražena, zahrnuty do daňového přiznání.
ř. 88 Zajištěná daň plátcem podle § 38e zákona – uveďte částku, kterou Vám jako poplatníkovi podle § 2 odst. 3 zákona plátce daně podle § 38e zákona srazil na zajištění daně. Jste-li společník veřejné obchodní společnosti nebo komplementář komanditní společnosti, bude částka uvedená na tomto řádku zahrnovat zajištění daně sražené Vám veřejnou obchodní společností nebo komanditní společností podle § 38e odst. 3 písm. a) zákona vztahující se ke zdaňovacímu období 2014 nebo k části zdaňovacího období 2014, za něž je podáváno DAP.
ř. 89 Sražená daň dle § 38f odst. 12 zákona – uveďte částku daně, která Vám jako poplatníkovi podle § 2 odst. 2 zákona, byla z příjmů úrokového charakteru (§ 38fa zákona) v zahraničí sražena. O sraženou daň vyšší, než jaká je uvedena v příslušné mezinárodní smlouvě, lze snížit podle § 38f zákona daňovou povinnost, pokud tato daň byla v zahraničí sražena v souladu s právním předpisem Evropských společenství.
ř. 90 Zaplacená daňová povinnost (záloha) podle § 38gb odst. 2 zákona – uveďte, podáváte-li DAP, výši daně tvořící zálohu na daň daňové povinnosti podle podmínek uvedených v § 38gb zákona.
ř. 91 Zbývá doplatit – kladná částka znamená, že zbývá na dani doplatit vypočtenou částku. Záporná částka znamená, že bylo za zdaňovací období 2014 zaplaceno více. O  přeplatek je možné požádat příslušného správce daně formou žádosti, která je součástí DAP. Přílohy DAP – součástí DAP jsou i  přílohy vyznačené v  příslušném tiskopise. Podle pokynů uvedených v  DAP uveďte počet listů příloh, které přikládáte. Povinnou přílohou DAP poplatníků, kteří vedou účetnictví, je účetní závěrka podle § 18 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o  účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Uspořádání a  obsahové vymezení položek rozvahy (bilance), výkazu zisku a  ztráty a  obsahové vymezení přílohy stanoví příslušné vyhlášky, kterými se provádějí některá ustanovení zákona o  účetnictví. Prohlášení o pravdivosti a úplnosti uvedených údajů na konci DAP podepisuje poplatník v případě, že činí podání sám za sebe. Údaje o podepisující osobě budou vyplněny pouze v  případě, kdy je DAP zpracováno a  podáno osobou odlišnou od poplatníka. Pokyny s  kódy typů podepisujících osob jsou zveřejněny na webových stránkách Finanční správy na adrese www.financnisprava.cz. Žádost o  vrácení přeplatku na dani z  příjmů fyzických osob – údaje vyplňte, pokud žádáte o  vrácení přeplatku podle § 154 a  § 155 daňového řádu. V případě, že podáte žádost o  vrácení přeplatku a  vratitelný přeplatek nevznikne do 60 dnů ode dne podání žádosti, žádost správce daně zamítne. Dále upozorňujeme, že případná plná moc uložená u  správce daně pro zmocněnce na zpracování a předložení DAP neopravňuje tohoto zástupce k  podepsání žádosti o  vrácení přeplatku na dani. Jeho zmocnění se již tohoto úkonu netýká. Žádost o  vrácení
přeplatku je možné také podat samostatně. Pokud chcete vratitelný přeplatek převést na účet do zahraničí (nebo na účet v ČR vedený v cizí měně), použijte číslo účtu ve formátu IBAN. Podrobnější informace o IBAN naleznete na internetových stránkách ČNB (www.cnb.cz) v sekci Platební styk/IBAN. Dále je nezbytné uvést BIC kód (swiftový kód) banky a její adresu, rovněž uveďte přesné označení vlastníka účtu a jeho adresu a mezinárodní kód měny, ve které je účet veden.