DPH

Tiskopisy: DPH - daň z přidané hodnoty - registrace

NázevKlasický tiskopisInteraktivní tiskopis
Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty5104_5není v nabídce
Oznámení o změně registračních údajů / Žádost o zrušení registrace5111_2není v nabídce
Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty pro skupiny / Žádost o přistoupení do skupiny5125_4není v nabídce
List člena skupiny5126_4není v nabídce
Žádost o zrušení registrace skupiny k dani z přidané hodnoty / Žádost o vystoupení člena ze skupiny5127_4není v nabídce
Tiskopisy: DPH - daň z přidané hodnoty - registrace

Tiskopisy: DPH - daň z přidané hodnoty - vyměřovací řízení

NázevKlasický tiskopisInteraktivní tiskopis
Přiznání k dani z přidané hodnoty5401_18IF_5401_18
Pokyny k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty5412_14není v nabídce
Přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně z přidané hodnoty podle § 80 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty5480_11není v nabídce
Žádost o vrácení daně z přidané hodnoty podle § 86 zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů5508_5není v nabídce
Hlášení o dodání nového dopravního prostředku podle § 19 zákona o dani z přidané hodnoty5526_3není v nabídce
Hlášení o pořízení nového dopravního prostředku podle § 19 zákona o dani z přidané hodnoty5527_3není v nabídce
Tiskopisy: DPH - daň z přidané hodnoty - vyměřovací řízení

Tiskopisy: DPH - daň z přidané hodnoty - všeobecné tiskopisy

NázevKlasický tiskopisInteraktivní tiskopis
Potvrzení o osvobození od daně z přidané hodnoty dle § 68 odst. 8 zákona o dani z přidané hodnoty5242_2není v nabídce
Žádost o vrácení daně z přidané hodnoty pro osobu povinnou k dani neusazenou v tuzemsku5247_1není v nabídce
Vysvětlivky - pokyny k vyplnění žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty pro osobu povinnou k dani neusazenou v tuzemsku5247-a_1není v nabídce
Tiskopisy: DPH - daň z přidané hodnoty - všeobecné tiskopisy

POKYNY
k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty

Pokud jsou v pokynech uvedeny odkazy na jednotlivá ustanovení (§) zákona, jedná se o zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, pokud není uvedeno jinak.
Daňové přiznání k dani z přidané hodnoty (dále jen „přiznání“) je univerzálním tiskopisem, který podává plátce (§ 6 až § 6f), skupina (§ 5a), identifikovaná osoba (§ 6g až § 6i) a neplátce (osoba, která není žádnou z uvedených osob).
Každá z výše uvedených osob při vyplňování přiznání postupuje podle obecné a příslušné části pokynů k vyplnění přiznání. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu – doplní se zbývající část oficiálního názvu místně příslušného finančního úřadu (např. – hlavní město Prahu, – Jihočeský kraj, apod.). Bude-li subjekt vybraným subjektem podle § 11 odst. 2 zákona č. 456/2011 Sb.,
o Finanční správěČeské republiky, ve znění pozdějších předpisů(dále jen „zákon o Finanční správěČeské republiky“), doplní Specializovanému finančnímu úřadu. V poli „Územní pracoviště v, ve, pro“ bude uvedeno sídlo územního pracoviště, na němž je nebo bude umístěn spis daňového subjektu (§ 13 zákona o Finanční správěČeské republiky).

Obecná část

Prohlášení o pravdivosti a úplnosti uvedených údajů podepisuje daňový subjekt, v případě, že má zákonného, ustanoveného nebo zvoleného zástupce, podepisuje prohlášení tento zástupce. Pokyn k vyplňování údajů o zástupci je zveřejněn na webových stránkách České daňové správy v nabídce Daňové tiskopisy na adrese http://cds.mfcr.cz. Osoba, která podává přiznání, vyplňuje kolonky a řádky přiznání podbarvené bíle. Není-li v řádku uveden číselný údaj, pak je posouzen, jako kdyby se plnění neuskutečnilo. Ve vysvětlivkách se pro označení řádku používá zkratka „ř.“. Je-li před číslem řádku kolonka, ve které je uveden text „základní“ nebo „snížená“, je tímto textem označen řádek, na kterém se uvádějí zdanitelná plnění se základní sazbou daně nebo se sníženou sazbou daně. Pokud se pokyn k řádku přiznání skládá z více než jedné odrážky (s popisem údaje, který se v řádku uvádí), uvede se v řádku součet hodnot údajů dle jednotlivých odrážek.

Strana 1

Plátce (§ 6 až § 6f) vyplní v příslušných kolonkách místně příslušného správce daně, daňové identifikační číslo (kód země CZ a kmenová část), křížkem vyznačí typ podávaného přiznání (řádné nebo dodatečné, zároveň případně opravné – § 138 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“)). V případě dodatečného přiznání uvede v příslušné kolonce den zjištění důvodů pro podání tohoto přiznání (§ 141 odst. 1 daňového řádu). Pokud má povinnost podat přílohy k přiznání, vyznačí jejich počet a celkový počet listů (§ 141 odst. 5 daňového řádu, § 19, § 44 odst. 4, § 92a odst. 5). Uvede zdaňovací období včetně kalendářního roku. V případě zahájení nebo ukončení insolvenčního řízení uvede zdaňovací období podle § 99b (za období od – do). Křížkem v kolonce „Plátce daně“ potvrzuje, že přiznání podává plátce. Neexistují-li údaje pro C. oddíl na straně 2 přiznání, plátce proškrtne (X). Kolonku „Kód zdaňovacího období následujícího roku“ vyplní plátce pouze v řádném přiznání za poslední zdaňovací období kalendářního roku
následovně:
Q uvede plátce, jehož zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc a který se rozhodl, že jeho zdaňovacím obdobím pro příslušný kalendářní rok bude kalendářní čtvrtletí (§ 99a odst. 1)

M uvede plátce, jehož zdaňovacím obdobím je kalendářní čtvrtletí a který se rozhodl, že jeho zdaňovacím obdobím pro příslušný kalendářní rok bude kalendářní měsíc nebo již nesplňuje podmínky pro čtvrtletní zdaňovací období dle § 99a odst. 1.

Plátci, jejichž zdaňovací období se v následujícím kalendářním roce nemění, kód zdaňovacího období nevyplňují. Uvedení kódu v přiznání za poslední zdaňovací období kalendářního roku nahrazuje oznámení o změně zdaňovacího období. Pokud není daňové přiznání podáno do 31. ledna příslušného kalendářního roku, plátce změnu zdaňovacího období oznámí správci daně jiným způsobem. Dále plátce vyplní údaje vztahující se k jeho identifikaci. V kolonce „Hlavní ekonomická činnost“ uvede převažující ekonomickou činnost podle uskutečněných plnění za příslušné zdaňovací období. V závěru první strany přiznání oprávněná osoba potvrdí správnost, úplnost a pravdivost údajů uvedených v oddílech A, B a C daňového přiznání, za které nese plnou právní odpovědnost. Osoba, která je oprávněná k podpisu za daňový subjekt, uvede jméno a příjmení a vztah k daňovému
subjektu, není-li sama tímto daňovým subjektem. Skupina (§ 5a) postupuje při vyplňování přiznání obdobně jako plátce. Křížkem v kolonce „Skupina“ potvrzuje, že přiznání podává skupina. Daňové přiznání za skupinu podává zastupující člen skupiny. V kolonce „Daňové identifikační číslo“ uvede DIČ skupiny a dále údaje vztahující se k identifi kaci zastupujícího člena skupiny. Podává-li zastupující člen skupiny za člena skupiny přiznání za zdaňovací období předcházející vzniku skupiny nebo přistoupení tohoto člena do skupiny, uvede v přiznání DIČ a identifikační údaje o členovi skupiny (za kterého přiznání podává). Osoba oprávněná k podpisu
za zastupujícího člena skupiny je v tomto případě osobou oprávněnou k podpisu za daňový subjekt a takto vyplní část, kde potvrzuje správnost, úplnost a pravdivost údajů uvedených v celém přiznání. Identifi kovaná osoba (§ 6g až § 6i) postupuje při vyplňování přiznání přiměřenějako plátce. Křížkem v kolonce „Identifikovaná osoba“ potvrzuje, že přiznání podává identifikovaná osoba. Nevyplňuje kolonku „Kód zdaňovacího období následujícího roku“ aj. Kolonku „Rodné číslo / IČ“ plátce, skupina a identifi kovaná osoba nevyplňuje. Osoba, která není plátcem, skupinou ani identifikovanou osobou (dále jen „neplátce“), vyplní kolonku „Rodné číslo / IČ“ (fyzická osoba uvede rodné číslo, právnická osoba uvede identifikační číslo), křížkem vyznačí kolonku „Neplátce daně“. Nevyplňuje kolonku určenou k vyplnění DIČ, Kódu zdaňovacího období následujícího roku, Hlavní ekonomické činnosti aj. Identifikační údaje a ostatní kolonky vyplní přiměřeně jako plátce.

Strana 2

Pokyny pro plátce a skupinu
Tmavě zelenou barvou podbarvené řádky přiznání
V tiskopisu přiznání jsou vizuálně zvýrazněny řádky (řádky 1 a 2 pro povinnost přiznat daň, řádky 40, 41, 46 a 47 pro nárok na odpočet daně a řádky 62 až 65 pro výpočet daňové povinnosti) vyplňované běžnými plátci, za účelem zjednodušení orientace v přiznání. Toto zjednodušení je určeno zejména pro plátce, kteří neuskutečňují osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně (§ 51), ale uskutečňujípouze zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku, a kterým zboží dodávají a služby poskytují tuzemské osoby.

Řádné daňové přiznání:

Následující řádky přiznání vyplní plátce podle daňové evidence (§ 100 a § 100a) vztahující se k příslušnému zdaňovacímu období.

I. Zdanitelná plnění
ř. 1 a 2 Dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku

– uvede se údaj o základu daně a dani na výstupu dle sazby daně z uskutečněných zdanitelných plnění s místem plnění v tuzemsku podle § 13 (dodání zboží, převod nemovitosti), § 14 (poskytnutí služby) a § 8 (zasílání zboží).
– uvádí se také přijatá úplata, která předchází uskutečnění zdanitelného plnění, vznikla-li jejím přijetím povinnost přiznat a zaplatit daň.
– v případě zasílání zboží podle § 8 se do těchto řádků uvádí hodnota zaslaného zboží plátcem z tuzemska do jiného členského státu s místem plnění v tuzemsku, pokud hodnota zasílaného zboží nepřesáhne registrační limit uvedené země (hodnoty registračního limitu pro jednotlivé členské státy jsou uvedeny orientačněv přehledu na konci pokynů) nebo nepovažuje-li plátce za místo plnění při zasílání zboží jiný členský stát.
– v případě zasílání zboží podle § 8 z jiného členského státu do tuzemska se uvádí hodnota zaslaného zboží osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, jestliže tato osoba překročí limit pro zasílání zboží do tuzemska stanovený v § 8 odst. 2 písm. b) bod 1 nebo považuje-li tato osoba za místo plnění při zasílání zboží tuzemsko (§ 8 odst. 3).
– uvede se údaj o základu daně a dani na výstupu dle sazby daně z ostatních uskutečněných zdanitelných plnění s místem plnění v tuzemsku, pro která není v daňovém přiznání samostatná kolonka (například základ daně a daň z přirážky dle § 89, § 90 a další zdanitelná plnění).

– uvede se částka vypořádání daně na výstupu dle sazby daně při uplatňování zvláštního režimu u plátců, kteří nakupují zboží za účelem jeho dalšího prodeje v nezměněném stavu, jimž byl rozhodnutím správce daně dle § 91 stanoven individuální způsob stanovení daňové povinnosti.
– věřitel uvede podle § 44 odst. 3 se záporným znaménkem opravu výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení. Neopravuje základ daně, protože předmětné zdanitelné plnění bylo uskutečněno. V případě postupu podle § 44 odst. 6, 7 nebo 8 s kladným znaménkem.
– uvede se oprava základu daně a výše daně dle § 42 a § 43.

ř. 3 a 4 Pořízení zboží z jiného členského státu

– uvede se údaj o základu daně a dani na výstupu dle sazby daně z pořízení zboží z jiného členského státu dle § 16. Do tohoto řádku se uvede také údaj o základu daně a dani na výstupu při přemístění zboží z jiného členského státu dle § 16 odst. 4 a odst. 5.
– uvede se údaj o základu daně a dani na výstupu při pořízení zboží z jiného členského státu kupujícím formou zjednodušeného postupu podle § 17 odst. 6 písm. e).
– uvede se údaj o základu daně a dani na výstupu z pořízení nového dopravního prostředku plátcem od osoby registrované k dani v jinémčlenském státě dle § 19 odst. 3.

ř. 5 a 6 Přijetí služby s místem plnění podle § 9 odst. 1 od osoby registrované k dani v jiném členském státě

– uvede se údaj o základu daně a dani na výstupu dle sazby daně ze služby přijaté (a případně z poskytnuté úplaty (zálohy) – § 24 odst. 1) od osoby registrované k dani v jiném členském státě s místem plnění v tuzemsku podle § 9 odst. 1, vznikla-li jejím přijetím povinnost přiznat a zaplatit daň podle § 108 odst. 1 písm. c).

ř. 7 a 8 Dovoz zboží (§ 23 odst. 3–5)

– uvede se údaj o základu daně a dani na výstupu dle sazby daně z dováženého zboží, které bylo plátci propuštěno do celního režimu volný oběh nebo aktivní zušlechťovací styk v systému navrácení nebo dočasné použití s částečným osvobozením od dovozního cla (§ 23).

ř. 9 Pořízení nového dopravního prostředku

– uvede se údaj o základu daně a dani na výstupu z pořízení nového dopravního prostředku plátcem od osoby neregistrované k dani v jiném členském státě dle § 19 odst. 4. Zároveň se podá Hlášení o pořízení nového dopravního prostředku spolu s kopií daňového dokladu. ř. 10 a 11 Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a) – odběratel zboží nebo příjemce služeb

– plátce, který je v tomto režimu příjemcem zdanitelného plnění, uvede údaj o základu daně a dani na výstupu a spolu s přiznáním předloží výpis z evidence pro účely daně z přidané hodnoty podle § 92a odst. 5.
ř. 12 a 13 Ostatní zdanitelná plnění, u kterých je povinen přiznat daň plátce při jejich přijetí

– uvede se údaj o základu daně a dani na výstupu z plnění poskytnutých osobou neusazenou v tuzemsku s místem plnění v tuzemsku, neuvedených v ř. 5 a 6, vznikla-li jejich přijetím, nebo poskytnutím úplaty (zálohy), povinnost přiznat a zaplatit daň podle § 108. Například:
• služba podle § 10 až 10d a § 10k,
• zboží s montáží nebo instalací podle § 7 odst. 3,
• plyn, elektřina, teplo nebo chlad podle § 7a odst. 1 nebo 3.

II. Ostatní plnění a plnění s místem plnění mimo tuzemsko s nárokem na odpočet daně

ř. 20 Dodání zboží do jiného členského státu

– uvede se údaj o hodnotěplnění při dodání zboží do jiného členského státu dle § 64 (dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani a přemístění obchodního majetku dle § 64 odst. 4).
– prodávající osoba dle § 17 odst. 2 uvede údaj o hodnotěplnění při dodání zboží z tuzemska do jiného členského státu při užití zjednodušeného postupu dle § 17.
– uvede se údaj o hodnotě plnění při dodání nového dopravního prostředku dle § 64 odst. 2 do jiného členského státu, osobě registrovanék dani v tomto členském státě (dodání osobě neregistrované k dani v jiném členském státě se v tomto řádku neuvede, ale uvede se v řádku 23).
Hodnota plnění z řádku 20 se uvede v souhrnném hlášení s kódy 0 a 1.

ř. 21 Poskytnutí služeb s místem plnění v jiném členském státě vymezených v § 102 odst. 1 písm. d) a odst. 2

– uvede se údaj o hodnotě plnění při poskytnutí služeb s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1, s výjimkou poskytnutí služby, které je v jiném členském státě osvobozeno od daně, osobě registrované k dani v jiném členském státě, pokud je povinen přiznat a zaplatit daň příjemce služby. Hodnota plnění z řádku 21 se uvede v souhrnném hlášení s kódem 3. Pokud jde o identifikovanou osobu, které nevznikne podle § 101 odst. 6
povinnost podat přiznání, má přesto povinnost podat souhrnné hlášení.

ř. 22 Vývoz zboží

– uvede se údaj o hodnotě plnění pří vývozu dle § 66.

ř. 23 Dodání nového dopravního prostředku osobě neregistrované k dani v jiném členském státě
– uvede se údaj o hodnotě plnění při dodání nového dopravního prostředku podle § 64 odst. 2 do jiného členského státu, osoběneregistrovanék dani v tomto členském státě. Plátce ve lhůtě pro podání přiznání zároveň předloží hlášení o dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu a kopii vystaveného daňového dokladu. Údaj plátce neuvádí do souhrnného hlášení.

ř. 24 Zasílání zboží do jiného členského státu

– v případě zasílání zboží podle § 8 se do tohoto řádku uvádí hodnota zaslaného zboží plátcem z tuzemska do jiného členského státu s místem plnění v jiném členském státě, pokud hodnota zasílaného zboží přesáhne registrační limit uvedené země (hodnoty registračního limitu pro jednotlivé členské státy jsou uvedeny orientačně v přehledu na konci pokynů) nebo považuje-li plátce za místo plnění při zasílání zboží jiný
členský stát. ř. 25 Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a) – dodavatel zboží nebo poskytovatel služeb

– plátce, který v tomto režimu uskutečnil zdanitelné plnění, uvede údaj o jeho hodnotě a spolu s přiznáním předloží výpis z evidence pro účely daně z přidané hodnoty podle § 92a odst. 5.

ř. 26 Ostatní uskutečněná plnění s nárokem na odpočet daně
– uvede se údaj o hodnotě veškerých ostatních plnění s nárokem na odpočet daně, která se neuvádí v předchozích řádcích přiznání, ani v řádku 30. Vždy se také uvede přijetí úplaty, která předchází uskutečnění plnění. Například:
• Poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko (§ 24a), mimo plnění vykazovaných na řádku 21.
• Dodání zboží s instalací nebo montáží, dodání plynu, elektřiny, tepla nebo chladu soustavami nebo sítěmi s místem plnění mimo tuzemsko.
• Uskutečnění plnění osvobozeného dle § 67, § 68, § 69, § 70.
• Částka za uskutečněná zdanitelná plnění podle zvláštního režimu pro cestovní službu (§ 89) nebo pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi (§ 90), snížená o přirážku.
• Zvláštní režim pro investiční zlato dle § 92 odst. 7 a 8.
• Dodání zboží nebo převod nemovitosti anebo přechod nemovitosti v dražbě s místem plnění mimo tuzemsko a další.

III. Doplňující údaje

ř. 30 a 31 Zjednodušený postup při dodání zboží formou třístranného obchodu prostřední osobou

– uvede se hodnota pořízeného zboží z jiného členského státu, resp. hodnota dodaného zboží do jiného členského státu prostřední osobou při užití zjednodušeného postupu dle § 17. Hodnota plnění z řádku 31 se uvede v souhrnném hlášení s kódem 2.

ř. 32 Dovoz zboží osvobozený podle § 71g

– uvede se hodnota dovezeného zboží, které je přepraveno ze třetí země, a ukončení odeslání nebo přepravy tohoto zboží je v jiném členském státě a dodání tohoto zboží do jiného členského státu je osvobozeno od daně.

ř. 33 a 34 Oprava výše daně u pohledávek v insolvenčním řízení (§ 44)

– uvede se kladná hodnota opravy daně podle § 44 (u věřitele zahrnutá do ř. 1 nebo 2, u dlužníka do ř. 40 nebo 41). Hodnota řádku 33 nebo 34 může být záporná pouze v případě postupu podle § 44 odst. 6, 7 a 8.

IV. Nárok na odpočet daně

Do sloupce Základ daně se uvádí součet základů daně s nárokem na odpočet v plné a částečné výši (§ 72 odst. 5 a 6) z přijatých zdanitelných plnění s místem plnění v tuzemsku. Použije-li plátce přijaté zdanitelné plnění jak v rámci svých ekonomických činností, tak pro účely s nimi nesouvisejícími, uvede v části IV. odpočet daně pouze v poměrné výši odpovídající rozsahu použití pro své ekonomické činnosti (§ 75).
Plnění, u kterých nemá plátce nárok na odpočet daně, se v přiznání nevykazují. V řádcích 40 až 47 se uvede ve sloupci „V plné výši“ daň na vstupu s plným nárokem na odpočet daně, popř. nárok na odpočet daně
v poměrné výši dle § 75, a ve sloupci „Krácený odpočet“ daň na vstupu s povinností krátit nárok na odpočet daně způsobem uvedeným v § 76.
ř. 40 a 41 Z přijatých zdanitelných plnění od plátců
– uvede se údaj o základu daně a dani na vstupu, která je obsažena v částce za přijatá zdanitelná plnění nebo v úplatě poskytnuté před uskutečněním zdanitelného plnění, vznikla-li jejím přijetím povinnost přiznat a zaplatit daň.
– uvede se oprava odpočtu daně dle § 74.
– dlužník uvede podle § 44 odst. 5 se záporným znaménkem opravu výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení. Neopravuje základ daně, protože předmětné zdanitelné plnění bylo uskutečněno. V případě postupu podle § 44 odst. 6, 7 nebo 8 s kladným znaménkem.

ř. 42 Při dovozu zboží, kdy je správcem daně celní úřad

– uvede se údaj o základu daně a dani na vstupu při dovozu zboží v případech, kdy je správcem daně při dovozu zboží celní úřad.

ř. 43 a 44 Ze zdanitelných plnění vykázaných na řádcích 3 až 13

– uvede se údaj o základu daněa dani na vstupu z přijatých zdanitelných plnění, u kterých má povinnost přiznat daň příjemce těchto zdanitelných plnění, a která se uvádí v řádcích 3 až 13 přiznání.
ř. 45 Korekce odpočtů daně podle § 75 odst. 4, § 77, § 79 až § 79c

– v daňovém přiznání za poslední zdaňovací období kalendářního roku se uvede korekce poměrného uplatnění odpočtu daně, a to v případě, kdy se poměrný koeficient vypočtený podle skutečného použití odchyluje od poměrného koeficientu stanoveného odhadem o více než 10 procentních bodů (§ 75 odst. 4). Plátce má nárok na odpočet daně pouze v poměrné výši odpovídající rozsahu použití pro své ekonomické činnosti.

– uvede se částka vyrovnání odpočtu daně podle § 77, a to za zdaňovací období, ve kterém byl obchodní majetek použit a ve kterém nastaly skutečnosti zakládající povinnost nebo možnost provést toto vyrovnání. Vyrovnání odpočtu daně podle § 79 zákona platného do konce roku 2010 se uvede v ř. 60.
– uvede se údaj o odpočtu daně při registraci a zrušení registrace dle § 79 až § 79c. V případě uplatnění nároku na odpočet daně při registraci se tento údaj uvede s kladným znaménkem v přiznání za zdaňovací období, do něhož spadá den, kdy se osoba povinná k dani stala plátcem. V případě snížení nároku na odpočet daně při zrušení registrace se uvede tento údaj se záporným znaménkem v přiznání za poslední zdaňovací období registrace.

ř. 46 Odpočet daně celkem

– je součtovým řádkem, ve kterém se uvede součet řádků 40 až 45 ve sloupci „V plné výši“ a řádků 40 až 45 ve sloupci „Krácený odpočet“.

ř. 47 Hodnota pořízeného majetku vymezeného v § 4 odst. 3 písm. d) a e)

– uvede se údaj o základu daně a dani na vstupu u majetku pořízeného nebo vytvořeného vlastní činností, vymezeného v § 4 odst. 3 písm. d) a e), a to najednou v daňovém přiznání za zdaňovací období, kdy byl převeden do užívání. Neuvádějí se zde zálohy nebo přijatá dílčí plnění při pořizování majetku vlastní činností. Pokud je nárok na odpočet daně uplatněn v poměrné výši podle § 75, uvede se zde také v poměrné výši.
V. Krácení nároku na odpočet daně

ř. 50 Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně

– uvede se součet částek bez daně za veškerá uskutečněná plnění osvobozená od daně dle § 51 bez nároku na odpočet daně, včetně plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně s místem plnění mimo tuzemsko.
– uvede se součet částek bez daně za veškerá ostatní uskutečněná plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (např. zvláštní režim pro investiční zlato podle § 92 odst. 3 a 4). Povinnost přiznat uskutečnění těchto plnění vzniká ke dni jejich uskutečnění nebo ke dni přijetí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve.

ř. 51 Hodnota plnění nezapočítávaných do výpočtu koeficientu

– ve sloupci „S nárokem na odpočet“ se uvede součet částek bez daně za uskutečněná plnění s nárokem na odpočet daně uvedená v ř. 1 a 2 (sloupec „Základ daně“) a ř. 20 až 26 (sloupec „Hodnota“), která se nezapočítávají do koeficientu podle § 76 odst. 4.
– ve sloupci „Bez nároku na odpočet“ se uvede součet částek bez daně za uskutečněná plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně uvedená v ř. 50, která se nezapočítávají do výpočtu koeficientu dle § 76 odst. 4.

ř. 52 Část odpočtu daně v krácené výši

– ve sloupci „Koeficient (%)“ se uvede koefi cient vypočtený z údajů za zdaňovací období předcházejícího kalendářního roku (v procentním vyjádření) při vypořádání odpočtu daně podle § 76 odst. 6.
– ve sloupci „Odpočet“ se uvede vypočtená část nároku na odpočet daně v krácené výši podle § 76 odst. 1, která se vypočte jako součin ř. 46 – pravý sloupec „Krácený odpočet“ a koefi cientu z řádku 52 – levý sloupec „Koefi cient (%)“.

Krácení odpočtu daně se provede ve zdaňovacích obdobích běžného kalendářního roku včetně posledního zdaňovacího období tohoto roku.

ř. 53 Vypořádání odpočtu daně (§ 76 odst. 7–10)

– ve sloupci „Vypořádací koeficient (%)“ se uvede hodnota vypořádacího koeficientu dle § 76 odst. 7.

Vypořádací koeficient se vypočte dle § 76 odst. 3 jako procentní podíl, kdy čitatel = ř. 1 a 2 (levý sloupec „Základ daně“) + ř. 20 až 26 (sloupec „Hodnota“) + ř. 31 – ř. 51 (sloupec „S nárokem na odpočet daně“) a jmenovatel = čitatel + ř. 50 – ř. 51 (sloupec „Bez nároku na odpočet“). Hodnoty jsou vypočteny z údajů za celé vypořádávané období.
–ve sloupci „Změna odpočtu“ se uvede vypořádání odpočtu daně podle § 76 odst. 7 a 8. Vypořádání se vypočte jako rozdíl mezi celkovým nárokem na odpočet daně v krácené výši vypočteným z údajů za vypořádávané období a součtem uplatněných nároků na odpočet daně v krácené výši v jednotlivých zdaňovacích obdobích zahrnovaných do vypořádání z řádků 52 (pravý sloupec „Odpočet“). Nárok na odpočet daně za vypořádávané období se vypočte jako součin řádku 46 (pravý sloupec „Krácený odpočet“) z hodnot za celé vypořádávané období a vypořádacího koefi cientu z řádku 53 (levý sloupec „Vypořádací koeficient“). V případě, že plátce uplatnil odpočet daně z poskytnuté úplaty (zálohy) před pořízením dlouhodobého majetku v jiném roce, než kdy došlo k pořízení tohoto majetku, zahrne do částky vypořádání rozdíl ve výši nároku na odpočet daněvyplývající z případného rozdílu mezi hodnotami vypořádacích koeficientů za příslušné roky. Obdobně postupuje i v případě uplatnění odpočtu daně u každého jednotlivého přijatého plnění, které se stalo součástí pořízeného dlouhodobého majetku (§ 76 odst. 10). Vypořádání odpočtu daně se uvede v přiznání za poslední zdaňovací období kalendářního roku, případně za poslední zdaňovací období před zrušením registrace k dani. Uvedená hodnota může být kladná či záporná.

VI. Výpočet daňové povinnosti

ř. 60 Úprava odpočtu daně (§ 78 až § 78d)

– uvede se součet vypočtených částek úprav odpočtu daně dle § 78 až § 78d. Úprava odpočtu daně se uvede v daňovém přiznání za poslední zdaňovací období kalendářního roku. Uvedená částka může být kladná či záporná hodnota.

– uvede se hodnota úpravy odpočtu podle § 78 a hodnota vyrovnání odpočtu daně podle § 79 zákona platného do konce roku 2010.

ř. 61 Vracení daně

– uvede se částka skutečně vrácené daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží podle § 84.

ř. 62 Daň na výstupu

– je součtovým řádkem daně na výstupu konkrétně uvedených řádků přiznání a daně podle § 108 odst. 1 písm. i). (ř. 62 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 – 61 + daň podle § 108 odst. 1 písm. i)

ř. 63 Odpočet daně

– je součtovým řádkem, ve kterém se uvádí uplatněný odpočet daně ve zdaňovacím období, popřípadě krácený odpočet daně podle § 76. (ř. 63 = 46 V plné výši + 52 Odpočet + 53 Změna odpočtu + 60)

ř. 64 Vlastní daňová povinnost

– je rozdílovým řádkem daně na výstupu a odpočtu daně (ř. 62 – ř. 63) v případě, že daň na výstupu převyšuje odpočet daně.

ř. 65 Nadměrný odpočet

– je rozdílovým řádkem odpočtu daně a daně na výstupu (ř. 63 – ř. 62) v případě, že odpočet daně převyšuje daň na výstupu.

ř. 66 Změna daňové povinnosti při podání dodatečného přiznání (ř. 62 – ř. 63)

– vyplňuje se pouze při podání dodatečného přiznání (kladná či záporná hodnota).

Dodatečné daňové přiznání:

Dodatečné přiznání se předkládá samostatně pouze za jedno zdaňovací období do konce měsíce následujícího po zjištění důvodu pro podání § 141 odst. 1 daňového řádu. Plátce je povinen předložit dodatečné přiznání, zjistí-li, že jeho daň má být vyšší. Plátce je oprávněn za podmínek stanovených v § 141 odst. 2 a 3 daňového řádu podat dodatečné přiznání na daň nižší, než je poslední známá daň, nebo podle § 141 odst. 4 daňového řádu dodatečné přiznání, kterým se nemění poslední známá daň, ale pouze údaje dříve tvrzené (v těchto dvou případech uvede v příloze důvody pro jeho podání podle § 141 odst. 5 daňového řádu). Dodatečné přiznání se podává na shodném tiskopise jako řádné přiznání, na jehož první straně se označí jako dodatečné a uvede se den, kdy byly zjištěny skutečnosti zakládající povinnost nebo možnost podat dodatečné přiznání.

V dodatečném přiznání se uvádí pouze rozdíly od údajů, ze kterých byla stanovena poslední známá daň příslušného zdaňovacího období. Na ř. 66 se vyznačí rozdíl oproti poslední známé dani. V případě kladné částky je plátce povinen ji uhradit v náhradní lhůtě splatnosti podle § 141 odst. 8 daňového řádu. V případě záporné částky může plátce podat žádost o vrácení případného přeplatku podle § 155 daňového řádu. V případě, že plátce je povinen krátit nárok na odpočet daně podle § 76 postupuje dále následovně:

ř. 52 Vypočtená část odpočtu daně v krácené výši

– do levého sloupce „Koeficient (%)“ se uvede příslušný koeficient.
– v pravém sloupci „Odpočet“ se uvede vypočtená část odpočtu daně v krácené výši dle § 76 odst. 1, která se vypočte jako součin ř. 46
– sloupec „Krácený odpočet“ a koeficientu (levý sloupec „Koefi cient (%)“).
• V případě opravy přijatých nebo uskutečněných plnění za zdaňovací období dosud nevypořádaného roku se provede krácení odpočtu daně koeficientem podle § 76 odst. 6 (uvede se do levého sloupce „Koefi cient (%)“).
• V případě opravy pouze přijatých zdanitelných plnění za zdaňovací období již vypořádaného roku se pro krácení odpočtu daně použije poslední vypočtený vypořádací koeficient (uvede se do levého sloupce „Koefi cient (%)“).
• V případěopravy uskutečněných plnění za některé ze zdaňovacích období již vypořádaného roku, výše nároku na odpočet daně v krácené výši se vypočte novým vypořádacím koefi cientem vypočteným z údajů za celé vypořádávané období s prominutím všech oprav podle § 76 odst. 9 (uvede se do levého sloupce „Koefi cient (%)“).

ř. 53 Vypořádání odpočtu daně

– uvede se promítnutí všech oprav podle § 76 odst. 9.

Opravné daňové přiznání:

Před uplynutím lhůty k podání daňového přiznání může daňový subjekt nahradit daňové přiznání, které již podal, opravným daňovým přiznáním (zaškrtne „řádné“ a zároveň „opravné“). V řízení se dále postupuje podle tohoto opravného daňového přiznání a k předchozímu daňovému přiznání se nepřihlíží. Takto lze nahradit i dodatečná daňová přiznání (zaškrtne „dodatečné“ a zároveň „opravné“) nebo již podaná opravná přiznání (§ 138 daňového řádu).

Pokyny pro identifi kovanou osobu

Identifikovaná osoba (§ 6g až § 6i) je povinna podat přiznání do 25 dnů po skončení zdaňovacího období (kalendářní měsíc), ve kterém jí vznikla daňová povinnost. V této lhůtě je splatná daňová povinnost dle § 101 odst. 6. Při vyplňování přiznání (řádného, popř. opravného nebo dodatečného) postupuje přiměřeně jako plátce. Pokud identifikovaná osoba poskytne službu s místem plnění v jiném členském státě, vymezenou v § 102 odst. 2, je povinna podat souhrnné hlášení, i když jí nevznikne podle § 101 odst. 6 povinnost podat přiznání.