Silniční daň od 1.1.2014

Tiskopisy: Silniční daň - vyměřovací řízení

NázevKlasický tiskopisInteraktivní tiskopis
Přiznání k dani silniční5407_16není v nabídce
Přiznání k dani silniční - příloha5407-1_15není v nabídce
Pokyny k vyplnění přiznání k dani silniční5408_22není v nabídce
Tiskopisy: Silniční daň - vyměřovací řízení

POKYNY
k vyplnění přiznání k dani silniční za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 nebo jeho část

Stručně změny u daně silniční
Dnem 1. 1. 2014 nabylo účinnosti zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb., kterým se mění mimo jiné též zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani silniční“), především v návaznosti na změny, které v soukromém právu přináší zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uvedenou novelou zákona o dani silniční dochází u této daně zejména ke změnám formálním, které jsou popsány jednak níže, jednak přehledně ve srovnávací tabulce (srovnání této a poslední novely zákona o dani silniční) umístěné na internetových stránkách Finanční správy ČR http://www.fi nancnisprava.cz v sekci Daně a pojistné,
nabídce Silniční daň a bloku Informace, stanoviska a sdělení.Předmětem daně jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla (dále jen „vozidla“) registrovaná v ČR, provozovaná v ČR a používaná
– poplatníkem daně z příjmů právnických osob s výjimkou vozidel používaných k činnosti veřejně prospěšného poplatníka daně z příjmů právnických osob (blíže § 17a a násl. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /dále jen „zákon o daních z příjmů“/), z níž plynoucí příjmy nejsou předmětem daně z příjmů, nebo

– poplatníkem daně z příjmů fyzických osob k činnosti nebo v přímé souvislosti s činností, ze kterých plynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona upravujícího daně z příjmů (dále jen „příjmy ze samostatné činnosti“ – dříve příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti).
Pro účely daně silniční
– je Česká televize, Český rozhlas, Česká tisková kancelář a zdravotní pojišťovna veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob,

– se příjmy České televize, Českého rozhlasu a České tiskové kanceláře, které nejsou předmětem daně z příjmů právnických osob, určují, jako by tito poplatníci byli veřejně prospěšnými poplatníky daně z příjmů právnických osob. Nákladní automobily včetně tahačů, nákladní návěsy a nákladní přívěsy (vyhláška č. 341/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů) s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určené výlučně k přepravě nákladů a registrované v ČR jsou předmětem daně bez ohledu na způsob jejich použití. Poplatníkům uvedeným v § 6 odst. 9 písm. a), b), c) zákona o dani silniční se při splnění podmínek daných citovaným ustanovením sazba daně z těchto vozidel snižuje (o 100 % u vozidel s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny a méně než 12 tun a o 48 % u vozidel s největší povolenou hmotností 12 a více tun dle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční; blíže viz str. 5 těchto pokynů).

Od 1. 1. 2014 jsou od daně silniční osvobozena též
– vozidla požární ochrany používaná jednotkou hasičského záchranného sboru podniku podle zákona upravujícího požární ochranu vybavená zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy zapsanými v technickém průkazu vozidla (do zd. období 2013 včetně řešeno prominutím daně silniční dle Pokynu D-342),
– vozidla, která jsou mobilizační rezervou nebo pohotovostní zásobou, pokud nejsou používána k podnikání.

Poplatníkem daně silniční je ten, kdo
– je jako provozovatel vozidla zapsán v technickém průkazu vozidla,
– užívá vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena, anebo vozidlo, jehož provozovatel je odhlášen z registru vozidel.

Poplatníkem daně silniční je rovněž
– zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, pokud daňová povinnost nevznikla již provozovateli vozidla,
– osoba, která používá vozidlo registrované a určené jako mobilizační rezerva nebo pohotovostní zásoba,
– organizační složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí,
– stálá provozovna podle právních předpisů upravujících daně z příjmů osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí.
Je-li u téhož vozidla poplatníků více, platí daň společně a nerozdílně.
Daňové přiznání se podává u místně příslušného správce daně nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období s přihlédnutím k ust. § 33 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“) – např. za rok 2014 do 2. 2. 2015, a to i v případech, jde-li o poplatníka, kterému přiznání zpracovává daňový poradce, nebo poplatníka, který je v insolvenčním řízení. Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. V případě přechodu daňové povinnosti (úmrtí poplatníka, zrušení právnické osoby bez likvidace či s likvidací) nebo při insolvenčním řízení se postupuje podle § 239 až § 245 daňového řádu.

V daňovém přiznání se uvádějí i vozidla, která jsou osvobozena od daně (vyjma vozidel uvedených v § 3 písm. a), b) zákona o dani silniční). Daňové přiznání nepodávají poplatníci, kteří jsou provozovateli vozidla se sníženou sazbou podle § 6 odst. 9 zákona o dani silniční, nemají-li daňovou povinnost u dalšího vozidla.

Poplatník je povinen v daňovém přiznání daň si sám vypočítat, uvést též případná osvobození, slevy na dani, vyčíslit jejich výši a daň zaplatit místně příslušnému správci daně ve lhůtě pro podání přiznání (částky zaplacené na zálohách na daň se započítávají na úhradu daně). Daň, záloha na daň a sleva na dani se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
V průběhu zdaňovacího období je poplatník povinen platit zálohy na daň silniční podle § 10 zákona o dani silniční. Opravným daňovým přiznáním může poplatník před uplynutím lhůty k podání daňového přiznání nebo dodatečného daňového přiznání nahradit daňové přiznání, nebo dodatečné daňové přiznání, které již podal. V řízení se postupuje podle tohoto opravného daňového přiznání a k předchozímu daňovému přiznání se nepřihlíží (§ 138 daňového řádu).

Dodatečné daňové přiznání poplatník podává, jestliže zjistí, že daň má být vyšší nebo nižší než poslední známá daň. Dodatečné přiznání je třeba podat nejpozději do konce měsíce následujícího po tomto zjištění. V této lhůtě je také splatný rozdíl mezi výší daně vyčíslené v dodatečném daňovém přiznání a poslední známou daní. Je-li dodatečná daň nižší nebo beze změny poslední známé daně, je nutno důvody pro podání dodatečného přiznání blíže specifi kovat – ve sloupci 32 přiznání (kolonka ´Bližší specifikace důvodů´) nebo na zvláštní samostatné příloze formátu A4. V přiznání vyplňte pouze řádky s bílým podkladem (řádky s hnědým podkladem jsou určeny pro potřeby správce daně), a to na počítači, stroji nebo čitelně hůlkovým písmem. Bude-li vyhrazené místo pro vyplnění údajů nedostatečné, uvádějí se další údaje v obdobném členění v příloze na samostatném listu velikosti A4 nadepsaném v záhlaví jménem poplatníka a jeho DIČ (pokud mu bylo přiděleno) nebo rodným číslem.
Tiskopis daňového přiznání včetně samostatných listů k jeho doplnění a příloh k listům je k dispozici na každém územním pracovišti příslušného fi nančního úřadu, v elektronické podobě ve formátu Adobe PDF je k dispozici ke stažení na internetových stránkách Finanční správy ČR – http://www.fi nancnisprava.cz v nabídce Daňové tiskopisy.
Podání přiznání lze učinit též elektronicky datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky. Podání datovou zprávou lze učinit také bez uznávaného elektronického podpisu, pokud je toto podání do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrzeno nebo opakováno s uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky. Přiznání je rovněž možné podat elektronicky formou datové zprávy ve tvaru a struktuře a za podmínek zveřejněných MF v aplikaci ´Elektronická podání pro fi nanční správu´ (http://www.financnisprava.cz – sekce Daně lektronicky – nabídka Daňový portál). Veškeré doplňující informace k elektronickému podání přiznání lze uvést formou elektronické tzv. e-přílohy (stránka ´Jiné přílohy´ – např. word-souboru).